Dohoda o boji proti obťažovaniu na pracovisku

Pozadie

Európsky sociálny dialóg bol založený pred 20 rokmi vtedajším predsedom Komisie Jacquesom Delorsom.

Súčasťou princípu Dialógu je, že od Komisie sa žiada, aby konzultovala svojich sociálnych partnerov v závislosti od navrhovanej legislatívy, ešte pred oficiálnym publikovaním návrhu. Ak partneri dokážu nájsť spoločné stanovisko a dospejú k dohode, návrh je priamo ratifikovaný Radou ministrov. Ak sa tak nestane, na ťahu je Komisia, ktorá verejne predloží svoj vlastný návrh.

V minulosti boli princípom dohody medzi partnermi a následnou ratifikáciou v Rade schválené legislatívne dokumenty dotýkajúce sa týchto oblastí: rodičovská dovolenka (1996), práca na polovičný úväzok (1997), zmluvy na dobu určitú (1999). Spomenuté tri akty sa stali súčasťou európskeho právneho poriadku. Okrem nich sa sociálni partneri dohodli na ďalších, ktoré nie sú priamo zahrnuté v európskom práve a teda majú de iure charakter dobrovoľnosti. Týkajú sa nasledovných oblastí: práca z domu na diaľku (2002), stres z práce (2004), celoživotné vzdelávanie (2002) a rodová rovnosť (2005).

Otázky

Rámcová dohoda o obťažovaní a násilí na pracovisku bola oficiálne podpísaná 26. apríla 2007 v Bruseli za prítomnosti sociálnych partnerov a Vladimíra Špidlu, komisára pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí.

Dohoda bola vyjednaná zástupcami BusinessEurope (zamestnávatelia), UEAPME (malé firmy), CEEP (firmy pôsobiace vo verejnom sektore) a ETUC (obchodné únie). Vyjednávania začali v januári 2005 podľa pravidiel Európskeho sociálneho dialógu, teda ešte pred oficiálnym zverejnením návrhu Komisie.

Členské organizácie Dialógu sa zaviazali, že návrh zmluvy implementujú pred aprílom 2010, „v závislosti od procedúr a praktík špecifických pre manažment [politiky] práce v ich krajinách.“

Text je vyjadrením vôle signatárov „ochraňovať pracovníkov pred obťažovaním a násilím na pracovisku,“ či už má fyzický, psychický alebo sexuálny charakter. Vyžaduje od firiem, veľkých aj malých, aby obťažovanie a násilie netolerovali a aby vytvorili vnútorné procedúry ošetrujúce takéto situácie.

Obťažovanie je definované ako príhoda, „kedy za iných ako s prácou spojených okolností jeden alebo viac pracovníkov alebo manažérov opakovane a zámerne zneužíva, hrozí a/alebo pokoruje.“ Násilie sa chápe tak, že manažéri alebo pracovníci „sú napádaní“ počas práce.

Nová dohoda rozpoznáva viacero stupňov obťažovania. Od „druhoradých prípadov neúcty k závažnejším skutkom vrátane kriminálnych činov vyžadujúcich si zakročenie verejných autorít.“

Pozície

ETUC vo svojom vyhlásení uvádza: „Úspešné uzatvorenie rokovaní je hlavným úspechom pre pracovný program Európskeho sociálneho dialógu na roky 2006-2008.“

Ďalšie kroky

  • 10. apríl 2010: konečný termín, do ktorého majú byť na národných úrovniach sociálnymi partnermi implementované ustanovenia dohody.