EK: Diskriminácia je zakázaná aj mimo práce!

Pozadie:

Návrh smernice je súčasťou širšieho politického prístupu k nediskriminácii, ktorý Komisia prijala v nadväznosti na rok 2007 ako Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých. V oznámení s názvom „Nediskriminácia a rovnaké  príležitosti: obnovený záväzok“ sa uznáva, že právna ochrana individuálnych práv musí ísť ruka v ruke s pozitívnym a aktívnym presadzovaním nediskriminácie a rovnakých príležitostí.

Otázky:

Nová antidiskriminačná smernica má zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre všetkých ľudí nielen na pracovisku, ale aj v obchodoch, prevádzkach, ktoré poskytujú služby, nemocniciach, školách, v oblastiach sociálnej ochrany… Rovnaký prístup k tovarom, službám a sociálnym vymoženostiam musí byť garantovaný bez ohľadu na vek, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, pohlavie, rasu alebo etnický pôvod.

Pre ľudí so zdravotným postihnutím bude nediskriminácia znamenať všeobecnú dostupnosť, ako aj zásadu „primeraných úprav“, ktorá sa už používa v existujúcej európskej legislatíve. To by mohlo spôsobiť neprimerané nároky na niektorých podnikateľov a obchodníkov, ktorí by museli upraviť svoje prevádzky. Smernica preto zohľadňuje ich veľkosť, povahu činnosti, zdroje a odhadované náklady na zabezpečenie bezbariérového prístupu.

Smernica neovplyvní zaužívané praktiky, ako sú zľavy pre starších občanov (napríklad autobusové poplatky a vstupné do múzeí), alebo vekové obmedzenia na prístup k určitému tovaru (alkohol pre mladistvých) z dôvodu verejného zdravia.

Uplatňovanie navrhovaných opatrení  bude posilnené poradenstvom pre obete diskriminácie, ktoré budú poskytovať inštitúcie zaoberajúce sa rovnosťou.  Postihnutým ľuďom budú pomáhať aj mimovládky, najmä v súdnych a správnych konaniach.

Komisia zdôrazňuje, že smernica nenaruší sekulárny charakter štátu, ani činnosť náboženských organizácií. Je však dôležité, aby v celej EÚ platili rovnaké antidiskriminačné pravidlá.

Požiadavky na novú legislatívnu úpravu prichádzali dlhodobo z Európskeho parlamentu aj z prostredia širokej verejnosti. Februárový prieskum Eurobarometra ukázal, že potrebu osobitnej legislatívy na ochranu ľudí proti diskriminácii mimo trhu práce vníma až 77% občanov EÚ.

Európania si vo všeobecnosti myslia, že diskriminácia je stále rozšírená, najmä v súvislosti so sexuálnou orientáciou (51 %), zdravotným postihnutím (45 %), vekom (42 %) a náboženstvom (42 %). Približne tretina Európanov v prieskume Eurobarometra uvádza, že sa minulý rok stali obeťami diskriminácie alebo obťažovania a 48 % si myslí, že sa proti tomuto neduhu nebojuje dostatočne. Zlepšenie by mala priniesť práve nová smernica.

Pozície:

Vladimír Špidla, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti: „Právo na rovnaké zaobchádzanie patrí k základným právam, ale milióny ľudí v EÚ naďalej čelia diskriminácii v každodennom živote. V súčasnosti existujú rozdiely v samotnej legislatíve Spoločenstva, pretože ľudia sú chránení proti diskriminácii mimo pracoviska len z dôvodu pohlavia a rasy alebo etnického pôvodu. Musíme zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie v súvislosti s akýmikoľvek dôvodmi.“