EP: Rovnosť žien a mužov ich nesmie stavať proti sebe

Parlament včera (22. apríla) schválil iniciatívnu správu slovenskej europoslankyne Anny Záborskej (EPP-ED), ktorá skúma:

 • integrovaný prístup k rovnosti mužov a žien v rámci práce výborov a delegácií EP,
 • ktoré výbory ho zaviedli do svojej práci,
 • či výbory EP využívali možnosť konzultácie o rodovom rozmere s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť,  
 • aký je podiel v percentách žien – poslankýň v jednotlivých výboroch EP,
 • v ktorých odvetviach je hľadisko rovnosti žien a mužov pre jednotlivé parlamentné výbory dôležité.

Európsky parlament má 22 stálych výborov. Podľa záverov správy – najväčšie zastúpenie žien majú tieto výbory:

 • LIBE – Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (44,3 %),
 • EMPL –  Zamestnanosť a sociálne veci (42,5 %),
 • CULT – Kultúra a vzdelávanie (41,6 %),
 • ENVI – Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (41,4 %),
 • IMCO – Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa (40,9 %).
 • Najnižšie zastúpenie žien majú podľa správy výbory:
 • TRAN – Doprava a cestovný ruch (21,2 %) a
 • SEDE – Bezpečnosť a obrana (21,4 %).

Dvanásť 12 z 22 výborov považuje daný prístup za dôležitý pre svoju legislatívnu činnosť: AGRI (Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka), CULT, DEVE (Rozvoj), ECON (Hospodárske a menové veci), EMPL, ENVI, INTA (Medzinárodný obchod), ITRE (Priemysel, výskum a energetika), JURI (Právne veci), LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci), REGI (Regionálny rozvoj), TRAN.

Za kľúčové odvetvia, kde je hľadisko rovnosti žien a mužov dôležité, výbory uviedli:

 • poistenie, dôchodky, Lisabonská stratégia, daňový systém služieb všeobecného záujmu a mikrofinancovania,
 • zamestnanosť, sociálna politika, pracovné podmienky, diskriminácia na pracovnom trhu,
 • verejné zdravotníctvo, farmaceutické výrobky a kozmetika,
 • rozvoj vidieka, rozvoj spoločnej poľnohospodárskej politiky,
 • verejné vypočutia a výmeny názorov, rovnovážne zastúpenie žien a mužov ako rečníkov,
 • právne predpisy v oblasti štrukturálnych fondov EÚ, FEDER, kohézny fond, Európsky sociálny fond,
 • doprava ako oblasť zamestnanosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Štrnásť výborov už zaviedlo vo svojej legislatívnej alebo v nelegislatívnej práci integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov. Štyri výbory prijali stratégiu o hľadisku rovnosti žien a mužov v rôznych oblastiach týkajúcich sa práce výborov – AFET, PECH, REGI, SEDE.

Podľa správy integrovaný prístup k rodovej rovnosti predstavuje pozitívny vývoj pre ženy, ako aj pre mužov. Zdôrazňuje však, že „požiadavka rovnosti žien a mužov sa musí prejavovať praktickým prístupom, ktorý nestavia ženy a mužov proti sebe“.