ESF s krízovým manažmentom

 

Pozadie:

Už predchodkyňa súčasnej ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Iveta Radičová upozornila a pokúšala sa riešiť vážnu situáciu v nedostatočnej implementačnej kapacite na Riadiacom orgáne pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje, spolufinancovaný Európskym fondom sociálneho rozvoja. Kopili sa sťažnosti na neskoré platby a neprichádzajce refundácie za realizované aktivity v projektoch. Hlavný problém bol v nedostatočnom počte pracovníkov, ktorí mali na starosti kontrolu žiadosti o platbu.

Otázky:

Koncom augusta Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyhlásilo výzvu pre 250 miliónov Sk na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje na „Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov“. 14. septembra smerovala von ďalšiu výzva pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3. Tá sa týka podpory pre projekty vzdelávania na zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce a skupín ohrozených sociálnym vylúčením. Žiadosti prijíma ministerstvo do 24. októbra a 13. novembra 2006.

22. septembra pohrozil Brusel Slovensku pozastavením platieb z ESF. Stalo sa tak na stretnutí komisára pre zamestnanosť a sociálne otázky Vladimír Špidla so slovenskou ministerkou práce Vierou Tomanovou. Dôvodom bola správa audítorov, ktorá zaznamenala chyby. Brusel očakával od slovenskej strany reakciu na tieto chyby. S výnimkou jednej oblasti všetky úseky hodnotenia fondu dopadli pre Slovensko nepriaznivo. Komisia najneskôr do konca septembra mala dostať reakciu slovenskej vlády a inovovaný akčný plán obsahujúci opatrenia, ktoré kabinet prijme. Ministerka a komisár odmietli komentovať, o aké problémy pri využívaní prostriedkov z ESF ide.

 To bol dôvod na prijatie špecifického režimu na úseku ESF a zriadenie krízového manažmentu, ktorý participuje na striktnom odpočte a prijatí nápravných opatrení v činnosti fondu. Od 16. októbra je platný nový metodický pokyn k realizácii projektov pre konečného príjemcu z ESF, ktorý nahrádza “Príručku pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci z Európskeho sociálneho fondu z mája 2006”

Rezort práce začal hľadať optimálny model riadenia fondu na nové programové obdobie 2007 až 2013. MPSVR pripravuje pre sociálnu oblasť operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci aktualizovaného Národného strategického referenčného rámca. Ten bol inovovaný podľa požiadaviek hlásených z terénu, ako aj vzhľadom na požiadavku posilnenia zamestnanosti. V kooperácii s rezortmi hospodárstva a výstavby a regionálneho rozvoja sa pripravujú opatrenia, vrátane rozvoja malého a stredného podnikania. 

Mnohí predstavitelia organizácii najmä z neziskového sektora čakajú na platbu podstatne dlhšie ako 3 mesiace. 16. októbra začala hladovku na protest proti byrokracii a prieťahom na slovenských ministerstvách, ktoré spôsobujú nevyplácanie peňazí na realizované projekty z Európskeho sociálneho fondu, konateľka súkromnej spoločnosti, ktorá sa venuje sociálnym projektom a prevádzkuje súkromnú strednú odbornú školu so zameraním na starostlivosť o seniorov.

Pozície:

Pozastavenie hrozí, ale záleží od reakcie slovenskej strany… Predpokladám, že k ďalšiemu čerpaniu dôjde, ale je to naozaj otázka toho, ako Slovensko zareaguje,“ vyhlásil 22. septembra Špidla.

„Skutočne hrozí reálne zastavenie platieb, čo by malo pre Slovensko veľmi negatívne následky,“ potvrdila vtedy Tomanová.

16. októbra oznámila ministerka práce zavedenie krízového manažmentu. „Jeho podstatou bude zjednodušenie implementácie a eliminácia rizika v zmysle systémových chýb, ktoré boli v predchádzajúcom období zistené. Svoje sily spojili rezorty práce a financií, aby zabezpečili odstránenie nedostatkov zistených auditom Európskej komisie.“ Pripomenula, že „v tejto súvislosti nad rámec získaných zdrojov dostane rezort práce o 600 miliónov eur viac, teda celkovo 864 miliónov eur (v prepočte takmer 32 mld korún). Navyše, od spomínaných dvoch rezortov to bude ďalších 300 miliónov eur,“ avizuje zabezpečenie financovania projektov z eurofondov v rokoch 2007 až 2013 Tomanová.

Mária Gasperová, konateľka spoločnosti s medzinárodnou účasťou Johannes Senio Service v otvorenom liste adresovanom ministerke práce a ministrovi školstva  uvádza, že od začiatku realizácie projektov v rámci eurofondov dochádza k množstvu prekážok a zmien zo strany štátnej administratívy. „Sú to zmeny zásadné, ale aj také, ktoré iba umelo strpčujú našu činnosť a spoločensky prospešnú prácu, a pomaly, ale iste ju zmenili na utrpenie a bezmocnosť,“ uviedla. Gasperová očakáva, že príslušní ministri ju prizvú na dialóg a nájdu riešenie podľa nej stále sa zhoršujúceho systému pri využívaní peňazí z Európskeho sociálneho fondu.