EÚ 2020: Boj proti chudobe pod paľbou

Zdroj: Flicr

Už zajtra by exekutíva mala zverejniť desaťročný hospodársky strategický plán do roku 2020, následníka  končiacej Lisabonskej stratégie. Podľa zdrojov blízkych Komisii určenie percenta nakoľko do roku 2020 treba obmedziť chudobu v EÚ vyvolala v jej radoch búrlivé debaty. Nakoniec ich vyhrali zástancovia minimalistického prístupu, ktorí presadili cieľ 25 %.

Pôvodný návrh, ktorý predložil komisár pre hospodárske a sociálne záležitosti László Andor a predseda rady Herman Van Rompuy, vyzýval k zredukovaniu chudoby o tretinu. Tento návrh podporovali aj sociálne mimovládne organizácie, ktoré zvyčajne presaďujú zníženie o polovicu.

Indikátory chudoby

Osobitným problémom sú indikátory merania chudoby. Ako uvádzajú aktuálne európske štatistiky v súčasnosti žije pod hranicou chudoby 17 % ľudí v EÚ (80 miliónov). Podľa kritikov tie súčasné nedokážu dôkladne merať nerovnosti.

Podľa návrhu, ktorý videl EurActiv, by sa redukcia chudoby mala odvíjať od časovo zakotvenej hodnoty  a nie od jej relatívnej úrovne. Tá sa počíta podľa podielu ľudí, ktorí žijú pod hranicou 60 % mediánu príjmu. Tento indikátor desať rokov používa Komisia aj prieskumy Eurobarometru. Hodnota zakotvená v čase meria hospodársky rast a jeho vplyv na všeobecný životný štandard  a nielen chudobu ako takú.

„Stanovenie boja proti chudobe ako jednu z priorít deviatich cieľových projektov v rámci stratégie Európa 2020 je nádejou,“ uviedol Fintan Farrel, riaditeľ Európskej siete proti chudobe (EAPN). Zdôraznil však, že treba stanoviť cieľ na základe relatívneho indikátora chudoby, ktorý považuje za najprijateľnejší. Hodnota zakotvená v čase totiž neberie do úvahy obmedzovanie chudoby a nerovnosti v rámci redistribučného mechanizmu. Podobný názor má aj Eurochild, organizácia brániaca blaho detí a mladých ľudí.

Mimovládne organizácie svorne tvrdia, že zmena indikátorov by značne znížila šancu na naplnenie stanovených cieľov. Znevážila by totiž všetku prácu, ktorú za uplynulé roky vykonali na základe relatívne úrovne chudoby a znemožnila by porovnávať pokrok medzi minulou a budúcou dekádou.