EÚ chce opäť vyrovnávať platy mužov a žien

Krátka správa

„Dievčatá sú v školách lepšie, ako chlapci, a na trh práce vstupuje s univerzitným diplomom viac žien, ako mužov. Napriek tomu pretrváva 15% rozdiel v platoch. To je absurdná situácia a musí sa zmeniť“ povedal komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a rovné príležitosti Vladimír Špidla. Pri predstavovaní Oznámenia Komisie o „Riešení rozdielu v platoch medzi mužmi a ženami“, 18. júla 2007.

Podľa štatistík je priemerný rozdiel 15%, situácia v členských krajinách sa však líši. Na Malte je len 5%, na Cypre a v Estónsku až 25%. Hranicu 20% presahuje aj na Slovensku, v Nemecku, Fínsku a Británii.

Oznámenie Komisie identifikuje štyri nástroje, ktorými možno problém riešiť. Okrem tradičnej výmeny odskúšaných úspešných postupov medzi členskými krajinami chce zabezpečiť aj lepšiu aplikáciu existujúcej legislatívy, hľadanie nových možností a ich implementáciu.

„Možno skúmať zmeny právneho rámca Spoločenstva, ktoré by zabezpečili vylúčenie priamej a nepriamej diskriminácie na základe pohlavia, najmä v systémoch určujúcich platy. V tejto súvislosti možno uvažovať o posilnení tých opatrení ktoré zabezpečujú elimináciu takých prvkov v systémoch miezd, ktorých výsledkom je diskriminácia na základe pohlaví“, tvrdí Komisia.

Komisia chce využiť aj Európsku stratégiu pre rast a pracovné miesta. Od členských rkajín žiada, aby si stanovili ciele a národné termíny znižovania rozdielov v platoch. Žiada ich tiež, aby do národných reformných plánov implementovali špecifické opatrenia. Európska exekutíva tiež chce podporiť zamestnávateľov v tom, aby rešpektovali rovnosť platov, podporou sociálnej zodpovednosti.

Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví by mal začať fungovať začiatkom 2008. Členské krajiny a inštitúcie EÚ bude podporovať v implementácií politiky v tejto oblasti. Tohoročná správa Komisie o rovnosti medzi mužmi a ženami zahŕňala aj samostatnú správu o rozdieloch v platoch.

Riešenie rozdielu platov medzi mužmi a ženami je aj politickou prioritou EÚ, čo potvrdila Cestovná mapa pre rovnosť pohlaví 2006-2010.