EÚ nechce “renovované rómske getá”

Situácia Rómov v Európe je naďalej prekérna. Čelia diskriminácii a hospodársky a sociálne stoja na okraji spoločnosti. Európska komisia vo včera zverejnej správe o situácii rómskeho etnika v Európe žiada, aby sa peniaze zo štrukturálnych fondov viac využívali na lepšie začlenenie Rómov do spoločnosti a prekonanie pretrvávajúcej segregácie.

„Ľudia rómskeho pôvodu nepotrebujú samostatný trh práce, nepotrebujú školy, ktorými sa predlžuje segregácia rómskych detí a nechcú ani renovované rómske getá. Naším cieľom je dosiahnuť akceptovanie Rómov za rovnocenných podmienok, aby boli integrovaní do spoločnosti. Európsky sociálny fond je účinným nástrojom pri podpore tohto prierezového prístupu", vyhlásil európsky komisár pre zamestnanosť a sociálne veci László Andor.

Slovenská pobočka organizácie Amnesty International dnes v tlačovej správe vyzvala podpredsedu vlády Dušana Čaploviča a ministra školstva Jána Mikolaja, aby namiesto prípravy segregovaných „internátnych škôl pre Rómov“ konečne verejne priznali, že segregácia rómskych detí do špeciálnych škôl a oddelených tried je na Slovensku kontinuálnou a dlhodobou praxou, ktorú je nutné riešiť reformou systému vzdelávania.

Európska komisia v správe o postavení Rómov v Únii konštatuje, že značná časť približne 12 miliónovej rómskej populácie v Európe je „extrémne marginalizovaná a žije vo veľmi zlých sociálno-ekonomických podmienkach". Len v nových členských štátoch – okrem Slovenska – aj v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku žije spolu medzi tromi až štyrmi miliónmi Rómov.

„Diskriminácia, sociálne vylúčenie a segregácia, ktorým Rómovia čelia, sa navzájom posilňujú. Rómovia majú obmedzený prístup ku kvalitnému vzdelaniu a majú problémy integrovať sa na pracovnom trhu. Z toho potom vyplýva nízka úroveň príjmu a zlý zdravotný stav, čo má za následok vyššiu úmrtnost a nižšiu priemernú dĺžku života v porovnaní s inými skupinami obyvateľstva“, uvádza ďalej správa EK.

Podľa údajov Agentúry EÚ pre ľudské práva patria Rómovia k tým skupinám, ktorých sa najčastejšie týka chudoba, nezamestnanosť a analfabetizmus.

Mobilizácia štrukturálnych fondov

Komisia sa snaží primäť členské štáty, aby prostriedky zo štrukturálnych fondov cielene využili na integráciu najpočetnejšej menšiny v Európe.

„Doteraz existovali isté prekážky, ktoré bránili niektorým členskýcm štátom použiť tieto prostriedky aj na integráciu Rómov.“ Medzi tieto radí EK problémy s plánovaním a operačnými programami a vysoké riadiace náklady. Aby ukázala, ako sa dajú realizovať príklady úspešných projektov, programov a stratégií vydala Komisia dve prípadové štúdie.

Rómsky summit

Španielske predsedníctvo EÚ naplánovalo na 8.-9. apríla v Kórdobe už druhý Európsky rómsky summit. Dnešný deň (8. Apríl) je zároveň Medzinárodným dňom Rómov, ktorý pripomína prvý medzinárodný rómsky kongres v Londýne v roku 1971. Španielsky premiér Zapatero, o ktorom sa predpokladalo, že by sa mohol na podujatí zúčastniť, nakoniec nepríde.

Pozície

„Napriek pretrvávajúcej diskriminácii voči miliónom Rómov v celej Európe, Európska únia zlyháva pri vytváraní tlaku na krajiny, ktoré si neplnia svoje záväzky“, hovorí generálny tajomník Amnesty International Claudio Cordone.

„Lídri Európskej únie musia prijať konkrétny plán na riešenie problémov v oblasti ľudských práv, ktorým čelia rómske komunity. Musia sa jasne vymedziť voči rasistickým útokom a nenávistným prejavom a musia poskytnúť konkrétne opatrenia na ukončenie diskriminácie v prístupe Rómov k bývaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu.“