EÚ spúšťa kampaň za platovú rovnosť žien a mužov

„V súčasnej hospodárskej klíme je rovnosť medzi ženami a mužmi dôležitejšia viac ako kedykoľvek predtým. Iba spoločným využitím potenciálu individuálneho nadania každého z nás dokážeme čeliť kríze,“ vyhlásil komisár pre rovnaké príležitosti Vladimír Špidla. Podľa správy Komisie však ženy EÚ zarábajú priemerne o 17,4 % menej ako muži, aj keď rovnaká mzda za rovnakú prácu je jedným zo základných princípov EÚ. Najväčšie rozdiely sú v Estónsku (30,3 %), Rakúsku (25,5 %) a na Slovensku (23,6 %). Je to dôkazom, že v jednotlivých členských štátoch stále nebola odstránená diskriminácia a nerovnosť na trhu práce, ktorá postihuje najmä ženy.

Brusel teda pri príležitosti Medzinárodného dňa žien spustil kampaň za „rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty". „Napríklad práca žien je stále často považovaná za menej hodnotnú ako práca mužov a ženy často pracujú v odvetviach, v ktorých sú mzdy v priemere nižšie ako v odvetviach, v ktorých dominujú muži, napr. pokladníčky v supermarkete zarábajú väčšinou menej ako muži, ktorí pracujú v sklade,“ tvrdí Komisia.

Pre nižšiu mzdu sú ženy viac vystavené chudobe, pretože majú aj menej úspor a slabšie dôchodky. Podľa odhadov vo veku 65 rokov hrozí chudoba 21 % žien v porovnaní so 16 %  mužov.

Cieľom kampane je teda výraznejšie upozorniť na rozdiely v odmeňovaní a propagovať osvedčené postupy odstraňovania rozdielov z celej Európy prostredníctvom „informačných balíčkov“ určených zamestnávateľom a odborom na európskej a vnútroštátnej úrovni.

Podľa výsledkov výročnej správy o rovnosti je miera zamestnanosti žien 58,3 % a 72,5 % u mužov. Ženy výrazne dominujú v odvetviach s nižšou mzdou (viac ako 40 % žien pracuje v zdravotníctve, školstve a vo verejnej správe – dvakrát viac ako mužov) aj napriek tomu, že 59 % všetkých čerstvých absolventov univerzít sú ženy. Správa upozorňuje aj na to, že ženy sa veľmi málo podieľajú na tvorbe rozhodnutí v hospodárstve a európskej politike. „Guvernérmi centrálnych bánk všetkých 27 členských štátov EÚ sú muži,“ poukazuje Komisia.

Podiel žien v národných parlamentoch za posledných desať rokov narástol zo 17 % na 24 % V Európskom parlamente je v súčasnosti 31 % žien. V rámci národných vlád muži na ministerských pozíciách v priemere prevyšujú ženy v pomere tri ku jednej (25 % žien, 75 % mužov).