EÚ vyhlásila vojnu chudobe

zdroj: TASR/AP

Súčasná hospodárska kríza si vybrala svoju daň na občanoch, ktorí sa vďaka nej nachádzajú vo veľmi zložitej sociálnej situácii. Komisia vo štvrtok (16. decembra) zverejnila kroky, ktoré by sa mali vykonať v snahe o zníženie chudoby a sociálneho vylúčenia v celej Únii.

Zároveň téma sociálneho postavenia chudobnejších vrstiev občanov EÚ je jeden z ťažiskových bodov hospodárskej stratégie Európa 2020. V nej sa členské štáty zaviazali, že do roku 2020 počet ľudí žijúcich pod hranicou chudobu klesne v európskom priemere o 20 miliónov.

Stratégia obsahuje sedem nosných iniciatív. Navrhnuté nástroje patria pod „Platformu pre boj proti chudobe a sociálnej exklúzii“. László Andro, komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu na tlačovej konferencii pri zverejnení opatrení vyhlásil: "Boj proti chudobe je hospodárskou nevyhnutnosťou. Milióny ľudí stále žijú na okraji spoločnosti, a my tak mrháme značnou časťou našich ľudských zdrojov. Zvláštnu pozornosť treba venovať deťom, mladým ľuďom, prisťahovalcom, starším občanom a ostatným ohrozeným skupinám obyvateľov.“

Podľa oficiálnych štatistík sa na hranici chudoby pohybuje viac ako sto miliónov ľudí v EÚ. Z toho viac ako štyridsať miliónov osôb čelí „závažnému materiálnemu nedostatku“, čo v praxi znamená, že títo ľudia si nemôžu dovoliť základné veci ako napríklad kúrenie.

Mimovládne organizácie reagujú opatrne

Mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú týmito problémami prístup Komisie vítajú, avšak vyzvali k zrýchleniu tempa opatrení. Hospodárska kríza totiž problém chudoby a vylúčenia ešte viac prehĺbila.

„Ciele vedúce k zníženiu chudoby a nové kroky, ktoré sú navrhnuté v „Platforme proti chudobe“, by mali predovšetkým zaistiť politické naviazanie na rok 2010, ktorý bol vyhlásený za Rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu,“ vyhlásil Ludo Horemans, šéf mimovládnej Európskej siete proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (EAPN).

„Avšak musíme vziať do úvahy realitu úsporných opatrení, ktoré prebiehajú vo všetkých členských štátoch. Táto politika vplýva najmä na ľudí, ktorí žijú v chudobe a vylúčení. Preto, pokiaľ majú byť zámer i záväzky v Platforme naozaj presvedčivé, treba potrebné kroky urobiť okamžite,“ dodal.

EAPN preto navrhuje, aby sa vytvoril určitý európsky rámec, ktorý by zaväzoval všetky členské štáty k posilneniu svojich sociálnych záchranných sietí. Konkrétne by išlo o to, aby všetky krajiny stanovili príslušnú výšku minimálnej mzdy.

Privysoké ambície

Komisia rozdelila novú iniciatívu celkom do piatich oblastí. Prvá sa zameriava na boj proti chudobe a vylúčeniu, na úrovni európskych politík. Jednotlivé opatrenia idú teda ruka v ruke s oblasťou zamestnanosti, sociálnej ochrany a prístupu k službám, vzdelania a politiky mládeže, prisťahovalectva a integrácie, sociálneho začleňovania a nediskriminácie.

V druhom rade sa Európska komisia chce zamerať na čerpanie z fondov, najmä z Európskeho sociálneho fondu. Tento fond každoročne podporuje rekvalifikačné kurzy pre viac ako päť miliónov nezamestnaných osôb. Únia má v pláne začiatkom budúceho roka zaviesť nový nástroj mikrofinancovania, ktorý by pomáhal sociálne zraniteľným osobám s poskytovaním pôžičiek a umožnil by im tak odštartovať ich vlastné podnikanie. V tejto finančnej činnosti by sa angažovala najmä Európska investičná banka, ktorá by na to vyčlenila až 500 miliónov eur.

Ďalším krokom by potom mala byť lepšia propagácia inovácií v sociálnej politike. Tento bod je založený na variácii prístupov v rôznych lokálnych oblastiach. Použité opatrenia sa potom vyhodnotia a určí sa to, ktoré najúčinnejšie zlepšuje život ľudí, práve v danom regióne. Pre lepšiu ilustráciu, ide napríklad o skúšanie rôznych spôsobov distribúcie a riadenia existujúcich sociálnych dávok na konkrétnych skupinách. Komisár Andor k tomuto prístupu ešte dodal, že predpokladá, že poslúžia predovšetkým na zlepšenie situácie menšinových skupín, napríklad Rómov.

Bez spolupráce to nepôjde

Európska únia však na tento tvrdý boj sama stačiť nebude. Naopak, vyzvala k partnerstvu na všetkých úrovniach – lokálnej, regionálnej až po národnú. „Aby sme boli úspešní, je zrejmé, že európske inštitúcie musia spolupracovať s členskými štátmi, regionálnymi a lokálnymi vládami, nevládnymi organizáciami a ďalšími sociálnymi partnermi,“ vyhlásil Andor.

Komisia chce úzko spolupracovať aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré by mohli pomôcť vytvárať pracovné miesta a poskytovať služby na najnižšej, lokálnej úrovni. Táto myšlienka sa súhrnne označuje ako sociálna ekonomika. Jej napĺňanie bude súčasťou ďalšej iniciatívy, ktorú zverejnia budúci rok.

Členské štáty musia v boji proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe prevziať vedúcu úlohu, Svoje iniciatívy uvedú v Národných správach o stratégii Európa 2020. Komisia bude ich návrhy hodnotiť a chce ďalej zaistí vzájomnú previazanosť a spoluprácu medzi všetkými krajinami Únie. „Spolupráca pomôže sústrediť sily na kritické témy akými je napríklad detská chudoba alebo bezdomovstvo,“ poukázal komisár.