EÚ zaostáva v zamestnanosti

trh práce, sociálna, zamestnanosť,

 

Pozadie:

V roku 2000 stanovili európski lídri pre rok 2010, ako súčasť tzv. Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť, cieľ dosiahnuť 70 % zamestnanosť a 60 % zamestnanosť žien.

Otázky:

Podľa Prehľadu pracovných síl EÚ (EU Labour Force Survey) z roku 2005, narástla celková zamestnanosť v krajinách EÚ-25 z 63,3 % na 63,8 %. Napriek tomu, že to bol najvyšší rast od prijatia Lisabonskej stratégie na jar 2000, nebol dostatočný, aby sa dosiahol strednodobý cieľ 67 % celkovej zamestnanosti, ktorý schválila Rada v roku 2001 na zasadnutí v Štokholme. Štatistické prognózy sú však pod optimistickým scenárom, no a strednodobý cieľ bude dosiahnutý najskôr 2010, ak sa ma dodržať cieľ Lisabonskej stratégie 70 % zamestnanosti. Konzervatívne odhady sa zhodujú, že v roku 2010 bude dosiahnutá maximálne 65 % zamestnanosť.

Európske ekonomiky sú na správnej ceste pre dosahovanie dodatočných cieľov pre zamestnanosť žien a zamestnancov vo veku 55 – 64, ktoré boli prijaté v Štokholme. Zamestnanosť žien vzrástla medziročne z 55,7 % na 56,3 % v rokoch 2004 – 2005, priblížili sa 3tokhoilmským strednodobým cieľom stanovených na 57 % a cieľ dosiahnuť 60 % cieľ v roku 2010 je veľmi pravdepodobný. Zamestnanosť starších zamestnancov narástla o 1,5 % (z 41 % na 42,5%), čo umožňuje dosiahnuť ich zamestnanosť v roku 2010 na 50 %.

Aká bola situácia v európskych krajinách?

Najvyššiu celkovú zamestnanosť spomedzi EÚ krajín má Dánsko (75,9 %), Holandsko (73,2%), Švédsko (72,5 %) a Veľká Británia (71,7 %). Avšak tieto krajiny predbieha Island (83,8 %) a Švajčiarsko (77,2 %). Najnižšiu zamestnanosť dosahujú Poľsko (52,8 %) a Malta (53,9 %).

Slovensko dosahuje 57,7 % celkovú zamestnanosť, u žien je to 50,9 % a u zamestnancov vo veku 55 – 64 rokov je to 47.8 %. Posledné členské krajiny predbieha aj kandidátske Chorvátsko (54,8 %) a pristupujúce Bulharsko (55,9 %).

Hoci najhoršie ukazovatele sú najmä medzi novými členskými krajinami EÚ, celkové výsledky poukazujú na to, že zlá situácia v rámci pracovného trhu je v celej Únii a nemožno za ňu viniť nových členov.  A pravdou je, že 6 krajín spomedzi nových EÚ členov je v celkovej zamestnanosti nad priemerom EÚ-25 a lisabonské kritéria by nesplnila ani EÚ-15.

Viaceré z krajín na konci poradia celkovej zamestnanosti majú konkrétny problém umiestniť na trh práce ženy. Na Malte pracuje menej ako tretina žien, v Taliansku 45 %. Krajiny s nižšou mierou zamestnanosti majú tendencie byť viac orientované na priemyselnú výrobu a majú veľmi slabý sektor služieb. V Poľsku pracuje len 53,4 % v službách, v Rumunsku podľa údajov Eurostatu je to len v 37,3 %. V rámci celej EÚ v terciárnom sektore pracuje 67,6 % a v krajinách s najväčšou konkurencie schopnosťou je tento ukazovateľ medzi 75 – 80 %

Ďalšie kroky:

  • V decembri Komisia bude prehodnocovať po druhý raz národné programy reforiem a revidovať opätovne Lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť
  • V marci 2007 počas Nemeckého predsedníctva, hlavy štátov a vlády budú diskutovať o tomto prehodnocovaní