Eurofondy: 29 mld. korún pre zamestnanosť a sociálnu sféru

Pozadie

Po mesiaci sa pochválilo ministerstvo práce dobrou správou, že eurofondy určené napríklad na zvyšovanie zamestnanosti a sociálne zaradenie, integráciu a zvyšovanie kvalifikácie zamestnaných dostali od Komisie definitívnu zelenú. K schváleniu došlo už koncom októbra (26. október 2007). V porovnaní s Českou republikou sme na tom veľmi dobre. Naši západní susedia sa s Komisiou zatiaľ nedohodli ešte na žiadnom z programov, kým my už máme pod strechou 8.

Otázky

  • Augustová verzia už Bruselu vyhovovala

V uplynulých dňoch zverejnil rezort práce aj schválenú verziu Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI). Dokument podrobne rozoberá využitie europeňazí na zlepšovanie ľudských zdrojov v rokoch 2007 – 2013. Posledné pripomienky Slovensko zapracovávalo do programu v auguste. Zmienený program podobne ako OP Vzdelávanie pod gesciou rezortu školstva spolufinancuje Európsky sociálny fond.

  • Celkovo 34 miliárd korún do projektov na zlepšovanie ľudských zdrojov a sociálnej politiky

Európa prispeje na slovenské projekty pre zamestnanosť a sociálnu oblasť zo spoločného rozpočtu 881,8 miliónmi eur (podľa aktuálneho kurzu asi 29,3 mld. korún). Ďalších 15% (asi 4,4 mld. korún) poskytne vláda a samotní žiadatelia. Veľká väčšina prostriedkov sa nasmeruje na aktivity v mimobratislavských regiónoch, pre Bratislavu sa použije 17,8 mil. eur (592 mil. korún).

Výška sumy sa stanovila vzhľadom na vyspelosť jeho ekonomiky a lepšie sociálne ukazovatele oproti zvyšným slovenským regiónom. Toto rozdelenie peňazí medzi regióny Konvergencie a Regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti vychádzalo aj zo skúseností z rokov 2004 – 2006 a autori programu sa v nasledujúcich rokoch chcú vyvarovať problematickému čerpaniu (o „mäkké projekty” bol v Bratislave v pomere k alokovaným zdrojom nedostatočný záujem). Slovensko vlani časť nevyčerpaných peňazí určených hlavne pre Bratislavský región muselo Bruselu vrátiť a s najväčšou pravdepodobnosťou sa tomu nevyhneme ani v tomto roku (podľa pravidla n+2 z obdobia 2004 – 2006 sa prostriedky určené na rok 2005 čerpajú do konca roku 2007).

  • Prijímateľmi všetky tri sektory

Projekty budú môcť predkladať napríklad obce a mestá, VÚC a samosprávne kraje, mimovládne organizácie, združenia, zväzy a podniky. Riadiť bude program ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, asistovať mu pri projektoch budú ako implementačné agentúry Fond sociálneho rozvoja a Sociálna implementačná agentúra.

  • OP ZaSI: 5 prioritných osí

Program pomenuváva päť prioritných osí:

  1. Rast zamestnanosti,
  2. Rast sociálnej inklúzie,
  3. Rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v Bratislavskom samosprávnom kraji.
  4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 
  5. Technická pomoc.

Peniaze z EÚ bude možné použiť v národných a dopytových projektoch napríklad na zvýšenie adaptability pracovníkov, podnikov a podporu podnikania, tiež na podporu cielených služieb pre zamestnávateľov a nezamestnaných. V sociálnej sfére sa má z eurodotácií zvyšiť kvalita a efektivita sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany. Aktivity sú zamerané aj na zlepšovanie prístupu ohrozených a marginalizovaných skupín populácie do spoločnosti: napr. Rómske obyvateľstvo, ľudia po 50tke, osoby s rodinnými povinnosťami.  Projekty majú zlepšiť kvalitu verejnej správy a služby poskytované neziskovými organizáciami. Problematiku osí 1 a 2 integrujú projekty osi 3 zameranej výlučne pre Bratislavský kraj: modernizácia a posilňovanie pracovného trhu, aktívne a preventívne opatrenia na trhu práce, podpora živnostníkov, integrácia a opätovné zamestnanie pre znevýhodnené osoby, boj proti diskriminácii pri prístupe k práci, opatrenia uľahčujúce prístup k starostlivosti o dieťa a k starostlivosti o závislé osoby a iné. Z nových europeňazí sa budú financovať aj medzinárodné aktivity v rámci osí programu, ktoré v minulosti pokrýval program a európska iniciatíva EQUAL.

Celkovo Slovensko dostanem z Európskeho sociálneho fondu 1,6 miliardy eur (53 mld. korún). ESF zafinancuje v krajinách Únie počas rokov 2007-2013 projekty asi za 75 mld. eur, čo predstavuje 10% schváleného rozpočtu.

Pozície

Katarína Mathernová z DG pre regionálnu politiku na “Slovenskom dni” o vzdelanostnej spoločnosti a rozvoji regiónov na pôde EBC spoločnosti Microsoft v Bruseli 26. novembra 2007 uviedla, že sa nemusíme obávať ani o zvyšné tri programy. Programy pre konkurencieschopnosť  a hospodársky rast, Bratislavský kraj a výskum a vývoj by mal Brusel schváliť ešte do Vianoc. Do konca roka by sa mali schváliť aj české programy.

Stratégia programu odzrkadľuje “kľúčové problémy trhu práce SR a sociálnej inklúzie. Je zameraná na koordináciu opatrení a vhodnú koncentráciu zdrojov pre tvorbu nových pracovných miest na trhu práce, umiestnenie pracovnej sily na voľné pracovné miesta a udržateľnosť existujúcich pracovných miest s cieľom priblížiť sa k rovnováhe na trhu práce”, informuje ministerstvo práce.

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky:


Schválený programový dokument si môžete stiahnuť tu.