Eurofórum diskutovalo o sociálnych výzvach v EÚ

„Myslím si, že z času na čas je potrebné postaviť si otázky, aj keď na ne nemáme až tak jasné odpovede“, povedala na úvod tlačovej konferencie pri príležitosti Eurofóra Edit Bauer (SMK, EPP), členka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Podujatie organizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci so Ekonomickým ústavom Slovenskej akadémie vied.

Nezamestnanosť a chudoba

V rámci Európy, ktorú sužuje vysoká nezamestnanosť je na tom Slovensko podľa europoslankyne ešte relatívne dobre, napríklad v porovnaní so Španielskom. Alarmujúca je však podľa Edit Bauer najmä nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá dosahuje až 25 %. „Ak nezískajú pracovné návyky teraz, potom to pre nich bude oveľa ťažšie“, myslí si Bauer a dodáva: „Ak sa raz dostanú do pasce nezamestnanosti, je ťažké z nej ujsť“.

Budúci rok je v EÚ venovaný problematike boja proti chudobe. Riziku chudoby sú najviac vystavení práve ľudia bez zamestnania. „Nie je to však pravidlo, až 8 % z tých, ktorí zamestnanie majú je tiež vystavených riziku chudoby“, upozornila poslankyňa. „Detská chudoba je tiež mimoriadne znepokojujúci jav, najmä v čase, kedy čelíme demografickej kríze. Ide o hazard s ľudskými zdrojmi“.

Podľa európskych údajov je takmer každé piate dieťa (19 %) v EÚ vystavené chudobe. Tento údaj je pritom ešte z obdobia pred prepuknutím finančnej a hospodárskej krízy.

Hlavná zodpovednosť za boj proti nezamestnanosti je na členských štátoch. Nový prístup k jej riešeniu si vyžaduje zohľadniť trendy. Zatiaľ čo sa dopyt po nízko-kvalifikovanej pracovnej sile ustálil, v budúcnosti bude stúpať dopyt po vysokokvalifikovanej pracovnej sile a klesať dopyt po stredne-kvalifikovanej pracovnej sile, upozornila.

Absolventi

„Viacstrannosť zručností, tímový duch, multikultúrne cítenie či jazykové schopnosti sú najväčšou devízou absolventov, ktorí sa rozhodnú vstúpiť na európsky pracovný trh,“ tvrdí Bauer.

Jej kolega, europoslanec za Komunistickú stranu Čiech a Moravy a kvestor Európskeho parlamentu Jiří Maštálka upozornil na problém absolventov vysokých škôl, ktorí napriek tomu, že majú vzdelanie nemajú možnosť realizovať sa v odbore, ktorý vyštudovali a niekedy dokonca čelia sociálnemu vylúčeniu.

Sociálna dimenzia vonkajších vzťahov

„Lisabonská zmluva nám dáva zodpovednosť a aj právomoci na riešenie pálčivých problémov. Investície do sociálnej oblasti by mali byť kľúčovou prioritou, namiesto škrtania v rozpočtoch“, tvrdí Maštálka.   

So sociálnymi problémami Európy súvisí aj iniciatíva Východného partnerstva. Pomoc post-sovietskym republikám by mala napríklad vytvárať podmienky pre predchádzanie prílevu ekonomických migrantov, konštatoval člen výboru EP pre právne veci.

Európa by mala podľa neho aj vo vzťahu k tretím krajinám hľadieť na spoločné ekonomické záujmy ale aj na ich sociálne súvislosti: „Ak je Európa zavaľovaná lacným tovarom, treba sa pozrieť odkiaľ tento tovar prichádza a za akých pracovných podmienok je vyrábaný, i keď ide o globálnych hráčov.“


Článok bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.