Europoslanci vyzývajú, aby EÚ viac chránila seniorov

Creativecommons.org: Old People Sign

Odstránenie diskriminácie seniorov si, podľa autora hodnotiacej správy Európskeho parlamentu o Európskom roku pre aktívne starnutie a solidaritu medzi generáciami (2012), vyžaduje aj „vzdelávanie rôznych generácií smerom k vzájomnej spolupráci.“

Kukan (EPP, SDKÚ-DS) je presvedčený, že seniori by mali žiť v prostredí, ktoré zohľadňuje ich potreby. „Naša staršia generácia, s bohatými životnými skúsenosťami, má nesmiernu pridanú hodnotu pre európsku spoločnosť a malo by sa tak s ňou aj zaobchádzať,“ vyzval slovenský zástupca v Európskom parlamente.

Na predsudky a stereotypy voči seniorom Kukan upozornil už v rámci svojich odporúčaní v spomínanej hodnotiacej správe. Vtedy vyzval členské štáty, aby v tomto smere podnikli kroky na ich odstránenie.

Mali by tak urobiť najmä prostredníctvom zvýšenia kvality svojej verejnej infraštruktúry akými sú domovy sociálnych služieb a denné centrá. Nesmie sa pritom zabúdať na domácu podporu. Štáty by mali vytvoriť programy na zlepšenie fyzického a duševného zdravia starších ľudí, ako aj sociálnych väzieb.

Slovenský europoslanec pripomenul, že „podpora prostredia vhodného pre starších ľudí je kľúčová vzhľadom na nastávajúce demografické zmeny.“

Demografia hovorí jasne

Europoslanci upozornili na rastúci počet starších ľudí v Európe a prekážky, ktorým čelia, pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov (1. októbra). 

„Dnes si pripomíname príspevky seniorov do našej spoločnosti. Zároveň je to čas skúmať aj problémy, ktoré vplývajú na ich životy,“ povedal europoslanec Alojz Peterle (EPP).

Podľa Eurostatu sa do roku 2080 počet ľudí nad 80 rokov v Európe zdvojnásobí. Znamená to, že v tomto veku bude jeden z ôsmych Európanov.

Hoci v súčasnosti má Slovensko z krajín EÚ najmenej seniorov nad 80 rokov, podľa prognóz sa do roku 2080 karty obrátia. Čísla zároveň naznačujú aj nárast očakávanej dĺžky života občanov. 

Chýba sociálna ochrana

Starší ľudia častokrát nemajú dostatočnú sociálnu ochranu, čo vedie k rôznym formám diskriminácie či zneužívania. Takmer 20 % európskych seniorov starších ako 65 rokov ohrozuje chudoba a sociálnej vylúčenie. Na tieto problémy poukazuje aj nová štúdia Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o ochrane starších ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť.

Únia podľa Kukana disponuje nástrojmi, ako zlepšiť situáciu svojich seniorov. Europoslanci sa odvolávajú najmä na  Chartu základných práv EÚ a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Pre zlepšenie postavenia seniorov je významné posilnenie solidarity medzi generáciami. „Starší ľudia by mohli zlepšiť kvalitu života v spoločenstve napríklad dobrovoľnými prácami po boku mladých ľudí, s ktorými by zdieľali svoje skúsenosti a sami sa naučili niečo nové,“ povedala europoslankyňa Marian Harkin (ALDE).

K súdržnejšej spoločnosti by mohli prispieť aj investície do inovácií. Lambert van Nistelrooij (EPP), koordinátor a podpredseda medziskupiny aktívneho starnutia, pripomenul, že inovatívna technológia môže vytvárať prostredie priaznivé pre všetky vekové skupiny. „Musíme uzavrieť digitálnu priepasť a podporiť vývoj produktov a služieb dostupných všetkým vekovým kategóriám,“ dodal Nistelrooij.