Európska stratégia pomôže 80 miliónom postihnutých

Európska stratégia v oblasti zdravotného postihnutia obsahuje sériu opatrení zameraných na odstránenie prekážok, ktoré ľuďom s postihnutím bránia naplno využívať ich občianske a spotrebiteľské práva.

„Aby sa mohli naplno zapojiť do našej spoločnosti a ekonomiky, ľudia s postihnutím potrebujú ľahší prístup do verejných budov, verejnej dopravy a k digitálnym službám,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie, zodpovedná za oblasť spravodlivosti, základných práv a občianstva.

Zameranie na prístupnosť

Jednou z oblastí, kde treba urobiť ešte veľmi veľký pokrok pre zlepšenie kvality života ľudí s postihnutím je prístupnosť verejných budov či dopravy. „Prístupnosť je predpokladom k zapojeniu sa do spoločnosti a ekonomiky, ale na dosiahnutie tohto cieľa musí EÚ ešte veľa urobiť,“ priznáva Komisia.

Exekutíva teda plánuje preskúmať využitie normotvorby, verejného obstarávania či pravidiel štátnej pomoci s cieľom sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím všetky tovary a služby a podporovať pritom trh zdravotných pomôcok v rámci EÚ.

V najbližších mesiacoch by so zainteresovanými stranami mala prebehnúť konzultácia. Komisia následne v roku 2012 respektíve 2013 vypracuje Európsky akt o prístupnosti.

Digitálna agenda EÚ by mala slúžiť aj na to, aby čoraz viac ľudí s postihnutím mohlo využívať internet. Niektoré stránky sú dostupné v Braillovom písme či zvukovom zázname, no celkovo len 5 % verejných internetových stránok spĺňa štandardy o dostupnosti.

Miestne a regionálne orgány by podľa Komisie mali ľuďom s postihnutím venovať viac pozornosti. V snahe o zvýšenie informovanosti verejnosti o zdravotnom postihnutí a prístupnosti, exekutíva 2. – 3. decembra udelí Európsku cenu pre prístupné mestá.

Propagovanie zapojenia

Okrem prístupnosti sa stratégia zameriava aj na ďalšie bariéry, ktoré ľuďom s postihnutím bránia aktívne sa zapájať do rôznych aktivít a využívať občianske práva, vrátane voľného pohybu v rámci EÚ. Komisia prisľúbila, že zakročí vo viacerých špecifických oblastiach. Napríklad chce zaistiť, aby preukazy o postihnutí, vrátane parkovacích kariet platili naprieč celou EÚ.

Podľa Komisie, na to, aby sa splnili každodenné potreby postihnutých, treba prejsť od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitnej a to využitím štrukturálnych fondov a fondu rozvoja vidieka.

Implementáciu stratégie budú do konca roka 2013 financovať cez súčasné programy – či už Európsky sociálny fond, Progress a 7. rámcový program pre výskum. O prostriedkoch do roku 2020 sa rozhodne v rámci vyjednávaní o novej rozpočtovej perspektíve, o ktorej sa začne rokovať v polovici budúceho roka.