Európsky ombudsman: Nemeckí lekári pracujú priveľa

zdravie, zdravotníctvo,

 

Krátka správa:

Jeden z nemeckých lekárov pracujúci v nemocnici zaslal ešte v novembri 2001 Komisii sťažnosť ohľadne uplatňovania smernice EÚ upravujúcej v Nemecku organizáciu pracovného času. Nemecko neprenieslo túto smrnicu do svojho práva úplne a tým ju porušilo, kde poškodení ostali lekári v pohotovosti. Nemecké konanie malo za následok obrovský nárast pracovného času pre lekárov a mohlo byť rovnakou mierou zdravotným rizikom a ohrozením pre nich samotných, ako ich pacientov. Odpoveď Komisie znela, že smernica bude prepracovaná a že sa sťažnosti bude venovať najskôr po prijatí novej smernice.

2. augusta 2004 vstúpila do platnosti nová smernica 2003/88/ES (“Smernica Európskeho parlamentu a rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času”) a nahradila starú smernicu 93/104/ES. Nová smernica však neobsahauje žiadnu zmenu, podľa ktorej by lekárska pohotovostná služba bola klasifikovaná ako pracovný čas.  Napriek tomu, ako uvádza v svojom liste ombudsmanovi, sťažovateľ neobdržal od Komisie nič viac ako potvrdenie o prijatí sťažnosti. Ďalej uviedol, že v listoch Komisie sa nenachádza zmienka o tom, že si dobre premyslela ciele novej smernice, alebo žeby zakomponovala do nej zmeny, ktoré by boli v záujme zamestnancov, ako aj zamestnávateľov.

Európsky ombudsman Nikiforos Diamandouros preskúmal sťažnosť a došiel k záveru, že kritika sťažovateľa vo vzťahu na dôvod prípadu na Komisiu je oprávnená. Dňa 20. septembra 2006 odporúčal Európskej komisii, aby sa čo najskôr začala venovať sťažnosti. Ombudsman uložil jej lehotu do 15. decembra 2006. Otázka oprávnenosti lekárskej pohotovostnej služby už bola medzitým prednesená aj Európskemu súdnemu dvoru. Ten v septembri 2006 vyriekol rozsudok, že pohotovostná služba v rámci smernice 93/104/ES sa má započítavať a tomu zodpovedne honorovať ako pracovný čas.

Na Slovensku bola smernica transponovaná do nášho právneho poriadku.