Eurostat: Sociálne výdavky v EÚ stúpajú

Medzi výdavky na sociálnu oblasť radí Eurostat: sociálne dávky (penzie, dávky v chorobe a invalidite, rodinné prídavky a prídavky na deti, dávky v nezamestnanosti a výdavky na bývanie a sociálne vylúčených) a tiež administratívne náklady s nimi súvisiace. Výdavky na rodinné prídavky, penzie a zdravotnú starostlivosť narástli medzi rokmi 2007 a 2010 nominálne o približne 10 %. V pomere k HDP je nárast menší – z 26,1 na 29,4 %.

Priemerná miera nezamestnanosti v rokoch 2010 a 2011 bola  v európskej 27 na úrovni 9,7 %. Odvtedy stúpla na úroveň 10,6 %.

Hospodársky prepad pokračuje už piatym rokom. Dáta Eurostatu ale ukazujú aj na veľké rozdiely medzi členskými krajinami. Najviac na sociálnu ochranu v pomere k HDP míňa Francúzsko (33,8 %) a Dánsko (33,3 %) a Holandsko (32,1 %). Najmenej je to Rumunsko (17,6 % HDP) a Lotyšsko (17,8 %).

Nasleduje od konca Estónsko, Bulharsko a Slovensko s 18,6 %, čo predstavuje proti roku 2007 nárast 2,7 %

„Tieto disparity vyplývajú z rozdielnej v životnej úrovne, ale ukazujú aj na diverzitu systémov sociálneho poistenia ako aj na demografickú, ekonomickú, sociálnu a inštitucionálnu štruktúru špecifickú pre každý členský štát“ , uvádza Eurostat.

Po očistení rozdielov v cenách medzi krajinami, výdavky na sociálnu ochranu na jedného obyvetľa boli takmer osemnásobne vyššie v Luxembursku ako v Bulharsku a 4 a pol krát vyššie ako na Slovensku.

Po Luxemburgu najviac míňa na tento účel na jedného obyvateľa Holandsko a Dánsko, až 40 % nad celoeurópskym priemerom. Nasledujú ich Rakúsko, Írsko a Švédsko s 30 % nad priemer. Rumunsko a Bulharsko majú najnižšie výdavky na osobu, 30 % európskeho priemeru. Slovensko dosahuje 46 % priemernej hodnoty EÚ.

Celkovo predstavoval podiel starobných penzií na sociálnych výdavkoch 45 %, dávky spojené so zdravotným stavom 37 %  a rodinné dávky 8 %.

Nedávna správa Európskej komisie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu v Európe uvádza, že v roku 2010 po prvýkrát od roku 1975 v Európe klesli výdavky na zdravotníctvo ako také (nie dávky) na jedného obyvateľa.