Experti: Aj ekonomicky výhodná migrácia je len krátkodobým riešením

Pozadie

Časový harmonogram imigračnej politiky EÚ:

Otázky

8. októbra 2007 v rámci verejného vypočutia položili poslanci expertom nasledovný zoznam otázok:

 • Je migrácia odpoveďou na problémy členských krajín súvisiace so starnutím populácie a s nárastom počtu obyvateľov v dôchodkovom veku?
 • Ak áno, mali by sa krajiny zamerať na vysoko kvalifikovanú pracovnú silu alebo na mix pracovníkov vrátane tých s nižším vzdelaním?
 • Môžu byť austrálske a kanadské modely, založené na kvótach v  jednotlivých hospodárskych sektoroch, využiteľné pre EÚ ako vzorové modely?
 • Aký typ pobytu by mal byť udelený hospodárskym migrantom, ktorí vstupujú do EÚ? Krátkodobý či dlhodobý? A aký dopad môžu mať tieto návrhy na celkovú integráciu migrantov?
 • Mali by imigranti z tretích krajín disponovať rovnakými pracovnými a sociálnymi právami, aké sú garantované občanom EÚ?
 • Aký spôsobom by bolo možné hospodárskym migrantom čo najlepšie garantovať prenositeľnosť nárokov na sociálnu ochranu, ktorá im vznikne pracovným pomerom v EÚ a bude ju potrebné implementovať po ich návrate v domácej krajine?
 • Aké politiky a opatrenia sú najúčinnejšie v oblasti integrácie pracovníkov pochádzajúcich z tretích krajín a akú rolu môžu v tomto kontexte zohrať sociálni partneri, mimovládne organizácie a samotná občianska spoločnosť?

Pozície

Na otázky poslancov odpovedali dvaja experti: Norbert Cyrus (University of Oldenburg) a Alessio Cangiano (demograf pracujúci v oblasti riadenia migrácie v britskom Centre migrácie, politiky a spoločnosti).

Cangia zhromaždeniu vysvetlil, že Austrália a Kanada aplikujú tzv. „bodový systém“, v rámci ktorého pracovníci získavajú na základe svojich osobných charakteristík isté množstvo hodnotiacich bodov. Hodnotí sa druh ich profesie, jazykové schopnosti, počet príbuzných v hostiteľskej krajine a pod. S daným počtom bodov vstupujú na pracovný trh. Cangia dodal, že „vysoko kvalifikovaní pracovníci prispievajú do systému sociálnej ochrany v skutočnosti viac ako z neho poberajú“ a že v súčasnosti má rastúci trend dopyt po nízko kvalifikovaných pracovníkoch v sektore poľnohospodárstva, či pohostinských a sociálnych služieb. Podľa jeho slov je potrebné uvedomiť si, že migrácia je len krátkodobým riešením, ako zmierňovať negatívne dopady vyplývajúce z celkového starnutia populácie.

Cyrus povedal, že on osobne je skôr zástancom prístupu založeného na výbere na základe kritéria dopytu než ponuky. Imigrantom by mal byť umožnený pobyt a práca len v tom prípade, ak dostanú pracovnú pozvánku od firmy z konkrétnej hostiteľskej krajiny. Po istej „skúšobnej dobe“ by mali byť dočasní migranti preklasifikovaní na permanentných.

Hubert Krieger (Eurofound – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok) povedal: „Európa by sa mala učiť zo skúseností niektorých členských krajín, ktoré v minulých rokoch predstavili programy tzv. „hosťujúcich pracovníkov“ bez predpokladu, že by imigranti zostali [v hostiteľskej krajine] natrvalo.“ Zároveň dodal, že práca a kariéra by mali byť imigrantovi ponúknuté v závislosti od jeho kvalifikácie a zručností. Podľa neho by sa tak predišlo tomu, aby daný človek stratil príjem a status migranta. Na druhej strane by sa tým súčasne eliminovala hrozba poškodenia ekonomického blahobytu a konkurencieschopnosti hostiteľskej spoločnosti.

Nasledovné kroky

 • 8. október 2007: Vypočutie expertov pred Výborom EP pre zamestnanosť: „Integrácia hospodárskych migrantov.“
 • 12. október 2007: Záverečný termín pre implementáciu Smernice o špecifických procedúrach pre priznanie statusu migranta príslušníkom tretích krajín v oblasti vedeckého bádania.
 • 23. október 2007: Očakáva sa predstavenie dvoch návrhov Komisie:
  • „Podmienky vstupu a pobytu príslušníkov tretích krajín z dôvodu zamestnávania vysoko kvalifikovaných pracovníkov“
  • „Jednotná aplikačná procedúra pre jednorazové povolenie príslušníkom tretích krajín na pobyt a prácu v teritóriu členského štátu a sada spoločných práv pracovníkov z tretích krajín s legálnym pobytom v členskom štáte.“