Flexikurita: podnikatelia a odborári sa dohodli

Pozadie

Európa čelí zvyšovaniu nákladov na zdravotnú starostlivosť a dôchodkové zabezpečenie. Súvisí to s dvoma súčasne prebiehajúcimi trendmi: potreba zvyšovania konkurencieschopnosti v globalizovanej svetovej ekonomike a demografické zmeny v spoločnosti vedúce k celkovému starnutiu populácie a úbytku pracovnej sily. Konštatuje sa to v Zelenej knihe, ktorú vydala Komisia v novembri 2006 a ktorej témou je celková reforma trhu práce.

Širokospektrálne verejné konzultácie, ktoré vyplynuli z prijatého dokumentu, boli v júni 2007 doplnené o Komuniké o „flexikurite“ (EurActiv 27/06/07), ktoré obhajuje kombináciu politík podporujúcich väčšiu flexibilitu podnikov najímať a prepúšťať pracovníkov, zatiaľ čo spoločnosť štát musí garantovať vysoké štandardy sociálnej ochrany. Od tohto momentu začal medzi zamestnávateľmi a odbormi boj o čo najlepšiu definíciu dovtedy nie celkom presne vymedzeného pojmu (EurActiv 08/06/07).

Otázky

Európske odborové zväzy a zamestnávatelia predstavili lídrom EÚ „míľnik“ – spoločný text definujúci hlavné výzvy, ktorým čelí európsky trh práce. Súčasne sú v ňom predstavené návrhy a spoločné odporúčania, ktoré boli prijaté na Sociálnom summite Tripartity, ktorý sa uskutočnil 18. októbra 2007 v Lisabone (paralelne s neformálnym summitom hláv krajín EÚ).

Po mesiacoch argumentov a dohadov ohľadne „správneho“ množstva a pomeru flexibility a bezpečnosti, teda zložiek tvoriacich model flexikurity, sa sociálni partneri dokázali dohodnúť na spoločnom prístupe, teda na „vytvorení situácie „win-win“ rovnako prínosnej pre zamestnancov a zamestnávateľov.“

Aj napriek tomu, že odborári a zamestnávatelia dospeli k dohode, počas summitu Tripartity protestovalo v uliciach Lisabonu asi 150 tis. sympatizantov a členov hlavných portugalských odborov. Demonštrácii dominovali transparenty s nápismi ako „Pracovné miesta s právami – Proti flexikurite.“

Zatiaľ čo je v texte spoločného stanoviska vyjadrená potreba prijať takú pracovnú legislatívu, ktorá by umožňovala zamestnávateľom jednoduchšie najímať a prepúšťať pracovníkov, dokument rovnako zdôrazňuje, že flexikurita „potrebuje byť sprevádzaná ustanoveniami o dobrých pracovných podmienkach a kvalite pracovných miest.“ Tieto požiadavky odborov predstavujú:

  • Zabezpečenie kariéry a istoty pracovného miesta;
  • podpora a implementácia zdravotnej starostlivosti a duševnej pohody pracovníkov;
  • rozvíjanie zručností a kvalifikácie;
  • zosúladenie pracovného a súkromného života.

Spoločný dokument taktiež nalieha na členské krajiny, aby prijali také systémy vzdelávania a školenia, ktoré by reflektovali potreby trhu práce. Rovnako je potrebné, aby národné vlády prehodnotili svoje daňové systémy, mieru sociálnych benefitov a politiku tvorby platov. Ide o nástroje, prostredníctvom ktorých je možné vo veľkej miere motivovať pracovníkovk zotrvaniu, resp. k opätovnému návratu na trh práce.

Sociálni partneri vyhlásili, že dúfajú v ústretový krok zo strany európskych ministrov sociálnych vecí, ktorí vezmú ich závery a odporúčania v úvahu. Rada ministrov sociálnych vecí bude zasadať 5.-6. decembra 2007.

Pozície

Predseda Európskej komisie, José Manuel Barroso zablahoželal sociálnym partnerom k spoločnej dohode hovoriac: „Je to konsenzus pre Európu, ktorý dokazuje, že žijeme v konkurenčnejšom svete.“

Komisár zodpovedný za sociálne veci, Vladimír Špidla, taktiež privítal objavenie sa konsenzu v kľúčových prvkoch prístupu k flexikurite. Zároveň vyzval členské krajiny a sociálnych partnerov, aby bol tento konsenzus nasledovaný spoločnými konkrétnymi krokmi.

Georg Toifl, prezident UEAPME, združujúcej európskych remeselníkov, malých a stredných podnikateľov, povedal, že najdôležitejším aspektom tohto textu je, že zamestnávatelia a odborári sa dohodli na spoločnom chápaní veci, čo je podľa neho skvelým základom pre akúkoľvek ďalšiu diskusiu.

Zároveň vyjadril ľútosť nad tým, že sociálni partneri „neboli schopní zájsť ďalej a načrtnúť konkrétne spoločné odporúčania“ pre boj s čiernou prácou. Je to „kľúčová záležitosť pre malé a stredné firmy operujúce v sektoroch náročných na pracovnú silu“ a často spôsobuje chybnú adaptáciu daňového systému a systémov sociálnej ochrany.

Rainer Plassmann, generálny tajomník Podnikov vo všeobecnom hospodárskom záujme (CEEP) a Európskeho centra pre verejnú participáciu, povedal, že spoločná analýza prestavuje „míľnik“ a vyjadril čiastočné zadosťučinenie nad tým, že „možno po prvýkrát“ spoločný text sociálnych partnerov obsahuje zistenie, „že verejné služby vysokej kvality hrajú rozhodujúcu rolu v rozvoji efektívneho trhu práce a konkurencieschopnej ekonomiky predstavovanej podstatným potenciálom pre rast.“

John Monks (Konfederácia európskych odborových zväzov – ETUC) označil diskusiu za „tvrdú“, ale zároveň dodal, že spoločný text, ktorý je doladením návrhu Komisie, predstavuje „cestu darovania nového života sociálnej Európe.“

Povedal, že dokument reflektuje fakt, že pre meniaci sa európsky trh práce nie je výzvou len vytváranie viacerých pracovných miest, ale aj vytváranie kvalitnejších miest poskytujúcich zamestnancom väčšiu bezpečnosť na trhu práce, ktorý je už veľmi flexibilný.

Na záver zdôraznil, že v otázke „európskeho trhu práce, ktorý je už schopný procesu „kreatívnej deštrukcie“, zničenia približne 4% pracovných miest a [súčasného] vytvárania 5-8% nových každý rok, je naliehavou otázka, ako zabezpečiť, aby mohol európsky pracovný trh ponúknuť zamestnancom väčšiu bezpečnosť.“

Nasledovné kroky

  • 5. – 6. december 2007: Rada ministrov sociálnych vecí bude diskutovať o návrhoch flexikurity.