Globalizácia – z hrozby šanca

Výsledky Eurobarometra ukazujú, že 47% Európanov považuje globalizáciu za hrozbu pracovným miestam a firmám, len 37% ju považuje za dobrú príležitosť pre firmy. No nová štúdia Komisie tvrdí, že obavy sú v značnej miere zbytočné – najúspešnejšie krajiny severnej Európy dokážu dosahovať vysokú zamestnanosť, vysokú mieru rovnosti príjmov a efektívny verejný sektor aj v globalizovanej ekonomike.

Podľa štúdie „Je sociálna Európa pripravená na globalizáciu?“ neexistuje dôkaz, že globalizácia vedie k oslabovaniu sociálnej ochrany. Výdavky na sociálnu ochranu v pomere k HDP sú v Európe za posledné dve desaťročia stabilné, od začiatku 90. rokov tvoria 27-28%. Okrem toho, stále väčšiu politickú a verejnú podporu získavali v posledných rokoch otázky ako odstraňovanie rodových nerovností v príjmoch.

Štúdia však zároveň upozorňuje na potrebu modernizácie sociálnych politík a investícií do ľudského kapitálu. Navrhuje predovšetkým:

  • Posilnenie konkurencieschopnosti ekonomiky – investovaním do progresívnych oblastí, pripravením sa na riešenie problémov klimatických zmien, starnutia populácie a nových zdrojov konkurencie.
  • Zabezpečenie hladkého prechodu – globalizácia vyžaduje ekonomické a sociálne zmeny, ktoré budú vyžadovať náklady  a vyžadovať novú distribúciu zdrojov.
  • Zlepšenie sociálno-ekonomického riadenia – efektívna spolupráca medzi členskými krajinami a EÚ má uľahčiť potrebné zmeny.

O výsledkoch štúdie bude diskutovať konferencia na vysokej úrovni v Bruseli (16. apríl 2008).

Za šancu označila globalizáciu v interview pre EurActiv aj Sirpa Simola z fínskeho Turku Sience Park, a to napriek tomu, že krajiny ako India a Čína už Európe dávno nekonkurujú len v sektoroch s nízkou pridanou hodnotou, ale napríkald aj v hi-tech oblastiach: „Samozrejme, súťaž tu existuje. Do Číny, Indie a iných krajín sa presunuli najväčšie IKT spoločnosti, a majú tam už dokonca aj svoje výskumné centrá. No my sa toho nebojíme. V prípade Fínska sa presúvame do Indie a Číny s nimi, využívame túto príležitosť aby sme internacionalizovali naše vlastné firmy. Globalizáciu preto nepovažujeme len za hrozbu, je tiež veľkou príležitosťou pre všetky európske krajiny.“ Sirpa Simola bola na Slovensku v rámci projektu Excelentná univerzita.