Harmonogram výziev SIA na rok 2009

Harmonogram obsahuje časový plán a charakteristiku výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v roku 2009 na dopytovo-orientované projekty spolufinancované z ESF prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Podľa harmonogramu možno prvú sériu výziev očakávať už vo februári, a to v oboch prioritných osiach.

Okruhy oprávnených aktivít, žiadateľov a výdavkov budú špecifikované priamo v plnom znení jednotlivých výziev, časový harmonogram výziev ich definuje len rámcovo. Harmonogram výziev sa môže aktualizovať a meniť v závislosti od výšky alokovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých prioritných osí, výšky nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcej výzvy a dĺžky zverejnenia výzvy.