Hlavným cieľom budúcej regionálnej politiky „by malo byť zníženie chudoby“

zdroj: TASR/AP

Andor sa domnieva, že redukcia chudoby musí byť jedným z hlavných cieľov štrukturálnych fondov do roku 2020, teda do konca budúceho rozpočtového obdobia EÚ. Uviedol to minulý štvrtok (18. novembra) na seminári v Bruseli, organizovanom belgickým predsedníctvom. Eurokomisár dodal, že až 84 miliónov ľudí v EÚ sa chudoba priamo dotýka „a to nie je prijateľné v 21. storočí“.

Maďarský komisár týmito slovami reagoval na Piatu kohéznu správu zverejnenú 10. novembra, ktorá navrhuje niekoľko riešení na reformu regionálnej politiky Únie. Dotýka sa aj pravidiel o tom ako spravovať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na podporu jednotlivých projektov v členských štátov zameraných na znižovanie chudoby.

Vo svojej správe Komisia uviedla, že v budúcnosti bude „nevyhnutné zabezpečiť, aby členské štáty a regióny zoskupili európske a národné zdroje a použili ich na malý počet priorít“. Andor sa domnieva, že jednou z týchto priorít by mali byť práve sociálna inklúzia a znižovanie chudoby. „To by bolo v súlade s tým, že sme si stanovili znižovanie chudoby a zvyšovanie zamestnanosti ako kľúčové ciele našich politík pre nasledujúce desaťročie,“ povedal komisár.

Medzi štrukturálne fondy EÚ patria Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond. V týchto troch fondov je spolu na súčasné programové obdobie 2007 až 2013 vyčlenených 350 miliárd eur.

Cieľ chudoba „kľúčový“ pre úspech stratégie Európa 2020

Andor vyjadril potešenie nad tým, že európski lídri sa „po prvý raz vôbec“ dohodli na cieli znížiť počet ľudí ohrozovaných chudobou a sociálnym vylúčením. V stratégii Európa 2020 je tak priamy záväzok členských štátov dostať minimálne 20 miliónov ľudí z chudoby do roku 2020.

Stratégia Európa 2020 nahrádza Lisabonskú stratégiu, ktorú lídri Únie schválili v marci 2020. Tam sa však nevyskytoval žiaden konkrétny záväzok ohľadne chudoby.

Stratégiu budú implementovať jednotlivé členské štáty za podpory Komisie. Každá krajina si pritom bude musieť stanoviť svoje vlastné národné ciele na zníženie chudoby a pripraviť plán na to, ako sa chce k tomuto cieľu dopracovať v rámci svojho Národného programu reforiem. Pokrok sa bude kontrolovať na pravidelnej báze.

Podľa Andora bude splnenie tohto záväzku „kľúčové pre úspech dokumentu Európa 2020 a pre zaistenie toho, aby sa každý mohol tešiť výhodám rastu“.

Sociálna inklúzia je ekonomická nevyhnutnosť

„Podpora úplnej integrácie a účasti znevýhodnených skupín ľudí je nielen morálnou povinnosťou a vyjadrením našich hodnôt, ale aj ekonomickou nevyhnutnosťou,“ povedal eurokomisár a dodal: „Nemôžeme si dovoliť mrhať dôležitým zdrojom vedomostí, zručností a produktivity.“

Podľa jeho slov bude potrebné na zaistenie dlhodobého rastu podporiť účasť a zlepšenie fungovania trhu práce v jednotlivých členských štátoch. „EÚ potrebuje využívať naplno všetky nástroje, ktoré má k dispozícii na zaistenie vzájomnej súdržnosti,“ uviedol komisár a zdôraznil pri tejto príležitosti dôležitú úlohu Európskeho sociálneho fondu, ktorý má na sedem rokov rozpočet 75 miliárd eur. „Financovanie z ESF zohráva dôležitú úlohu pri podpore ľudí znova si nájsť zamestnanie- napríklad tým, že im pomáha sa integrovať na trh práce,“ dodal Andor a doplnil: „To v sebe môže zahŕňať poradenstvo, tréning, podporu v zamestnanosti a personalizované služby, rovnako ako aj podnety na priame vytváranie pracovných miest a podporu zakladania spoločností. Každý rok podporí ESF tréning pre niekoľko miliónov Európanov.“

Komisár zároveň poznamenal, že významná časť fondov („viac ako desať miliárd eur“) je vyhradených na opatrenia, ktoré sú špecificky vytvorené na podporu sociálnej inklúzie. „ESF je preto praktickou demonštráciou toho ako EÚ aktívne podporuje sociálna inklúzia po boku hospodárskeho rastu,“ povedal Andor.

Medzinárodné organizácie tvrdia, že kríza zhoršuje chudobu

Organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi priamo zasiahnutými chudobou sa sťažujú, že situácia v Európe sa zhoršuje namiesto toho, aby sa zlepšovala. Poukazujú pritom na pretrvávajúcu finančnú a hospodársku krízu počas posledných troch rokov, ako aj na negatívny dôsledok škrtov v národných rozpočtoch na ľudí. „Šetriace opatrenia sú čisto ekonomickou odpoveďou na sociálnu krízu,“ povedal predseda Platformy európskych sociálnych neziskových organizácií Conny Reuters a dodal, že „tlačia milióny ľudí, ktorých už zasiahla kríza, hlbšie smerom k chudobe“.

Platforma je súčasťou Koalície sociálnych mimovládnych organizácii 2010, ktorá bola vytvorená na to, aby zaistila silnú angažovanosť spoločnosti počas súčasného Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnej exklúzii. Minulý piatok (19. novembra) preto koalícia usporiadala „Ľudskú reťaz okolo Európskeho parlamentu“, aby pritiahla pozornosť na potrebu konkrétnych krokov na zníženie chudoby v EÚ. Koalíciu koordinuje riaditeľ Európskej siete proti chudobe Fintan Farrell. Podľa neho „sa z krízy nedostaneme ak nedosiahneme redistribúciu bohatstva, nezmeníme rastúcu úroveň nerovnosti a nebudeme uprednostňovať politiky na boj proti chudobe a sociálnej exklúzii“.

Ďalšie kroky

  • 27.až 28. januára 2011: Podujatie Agora zamerané na boj proti kríze a chudobe sa uskutoční v Európskom parlamente v Bruseli