Informácie o podpore zamestnanosti a rozvoji ľudského kapitálu

Portál EurActiv.sk rozširuje od 4. apríla 2008 obsahovú sekciu Sociálna politika o informácie o možnostiach čerpania podpory zo štrukturálnych fondov a úspešných projektoch v oblasti podpory zamestnanosti a rozvoja ľudského kapitálu. V sekcii Aktuálne výzvy bude tiež informovať o všetkých výzvach na predkladanie projektov vyhlásených Sociálnou implementačnou agentúrou.

Významná časť prostriedkov poskytovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov je určená na podporu a doplnenie činnosti členských krajín zameraných na rozvoj trhu práce a ľudských zdrojov. Pomáhajú zvyšovať kvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie, zamestnancom a podnikom vyrovnať sa s novými požiadavkami v profesiách, podporuje pracovné začlenenie sa mladých ľudí a osôb vracajúcich sa na trh práce a pomáha vytvárať nové pracovné príležitosti najmä pre znevýhodnené skupiny. Takúto nenávratnú finančnú pomoc môžu čerpať mestá, obce, miestna samospráva, orgány štátnej správy, vzdelávacie inštitúcie, neziskové organizácie, podniky i živnostníci.

Informácie o využívaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov na podporu zamestnanosti a rozvoj ľudského potenciálu poskytuje portál EurActiv.sk vďaka spolupráci so Sociálnou implementačnou agentúrou. Základným cieľom zriadenia Sociálnej implementačnej agentúry je implementácia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v súlade s právomocami delegovanými ministerstvom ako riadiacim orgánom pre tento operačný program, programovými dokumentmi v jeho pôsobnosti a zásadami finančného riadenia štrukturálnych fondov.