Každému štvrtému Európanovi hrozí chudoba

Žobráčka v Ríme (zdroj: Leszek Kozlowski/Flickr)

V roku 2013 sa nebezpečenstvo chudoby vzťahovalo na 122,6 miliónov ľudí v Európskej únii. Podľa informácií, ktoré dnes zverejnila štatistická agentúra Eurostat, sa počet ohrozených minulý rok znížil po predchádzajúcom trojročnom náraste.

Krajinou s najmenším podielom osôb, ktorých sa riziko chudoby a sociálneho vylúčenia dotýka, je Česká republika so 14,6 %. Nesledujú Holandsko (15,9 %), Fínsko (16 %) a Švédsko (16,4 %). Na opačnom konci  rebríčka sú Bulhari (48 %) a Rumuni (40,4 %).

Eurostat u krajín únie porovnával aj zaznamenané údaje za roky 2008 a 2013. Z nich vyplýva, že riziko sa znížilo iba v siedmich členských štátoch, kým v Belgicku zostalo na rovnakej hladine.

Redukcia počtu osôb s pretrvávajúci sociálnymi problémami je pritom jedným z cieľov stratégie Európa 2020.

Vplyv členstva v únii na sledované ukazovatele zostáva nejasný. Kým u niektorých mladších členov únie poklesli, v iných prípadoch sa riziko chudoby ešte prehĺbilo.

Európski štatistici pri výskume operujú s tromi indikátormi nerovného socioekonomického postavenia, v ktorých sa môžu jednotlivé skupiny osôb prekrývať. Rozlišujú osoby s najvyššou mierou materiálnej deprivácie, tie, ktoré žijú v domácnostiach s veľmi nízkou intenzitou práce a osoby, ktorých disponibilný dôchodok nedosahuje ani po zarátaní sociálnych transferov 60 % národného mediánu (tzv. príjmová chudoba).

V prípade Slovenska prvý údaj klesol o takmer 2 percentá, kým ostatné o podobné číslo rástli. Vo výsledku sa však Slovensko dostalo medzi tých 7 krajín, kde celkový podiel ohrozenia chudobou a sociálnym vylúčením poklesol (z 20,6 na 19,8 %).