Kde sú štastnejší v Európe: na vidieku, v meste?

Krátka správa:

Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok v Írsku zverejnila prvý európsky prieskum kvality života: rozdiely medzi mestom a vidiekom (First European Quality of Life Survey:Urban–rural differences).  Správa vznikla počas výskumného projektu, ktorý monitoroval kvalitu života v Európe a viedli ho univerzity v Aberdeen, v Newcastli/Tyne a Inštitút pre vyššie štúdie (Institut für Höhere Studien/Institute for Advanced Studies) vo Viedni.

Jedna z hlavných otázok mala dať odpoveď na to, či ľudia v EÚ žijú radšej v mestách alebo na vidieku. Výskum zhodnotil dotazníky z 28 európskych krajín –  EÚ-25, v novopristupujúcom Rumunsku a Bulharsku a kandidátskom Turecku.

Rozdiely medzi mestom a vidiekom v Európe sa skúmajú na základe viacerých ukazovateľov kvality života (European Quality of Life – EQL).

Tými sú:

  • príjem a životný štandard;
  • bývanie;
  • zamestnanie a vzdelávanie;
  • rovnováha medzi prácou a súkromným životom;
  • dostupnosť práce,škola,rodina, priatelia;
  • služby;
  • subjektívny pocit celkovej spokojnosti.

Základné zistenia:

  • menší rozdiel je v kvalite živote medzi mestom a vidiekom v bohatších krajinách Európskej únie, v nových členských štátoch je väčší;
  • menej ľudí z vidieckych oblastí si myslí, že ich platy sa vyrovnajú tým v mestských oblastiach;
  • ženy žijúce na vidieku majú vo všeobecnosti nižšiu úroveň vzdelania. 

Nespokojnosť s rovnováhou medzi prácou a súkromným životom sa vyskytuje v celej EÚ

Nespokojnosť s rovnováhou medzi prácou a súkromným životom sa vyskytuje v celej EÚ: pôvodná domnienka výskumných pracovníkov, že hodnoty tohto ukazovateľa budú lepšie vo vidieckych oblastiach sa nepotvrdila. “Meštiaci” v celej EÚ sú výrazne optimistickejší.

Tieto zistenia majú dosah na politiku. Zdôrazňujú potrebu podporiť vidiecke oblasti v chudobnejších krajinách EÚ. Správa nadácie jasne ukazuje, že predstava kvalitnejšieho života ľudí na vidieku nie je správna. Nevýhody, ktorým čelia ľudia na vidieku nie sú vyvážené žiadnym „pocitom spokojnosti“.

Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions)   je nezávislý orgán Európskej únie a sídli v írskom Dubline. Bola vytvorená, aby napomáhala pri príprave a formulovaní budúcej sociálnej a pracovnej politiky v EU.

Celú hodnotiacu správu si môžete prečítať tu.