Komisia: Ako na chudobu?

Krátka správa

EÚ si v minulosti v rámci Lisabonskej stratégie stanovila ako jeden z cieľov odstránenie chudoby v členských krajinách do roku 2010. Zdá sa však, že naplnenie tohto cieľa je v takomto krátkom časovom horizonte nereálne. Podľa Komisie:

  • 16% európskej populácie čelí riziku finančnej chudoby;
  • 20% populácie obýva priestory, ktoré sú pod európskym štandardom bývania;
  • 10% populácie je súčasťou domácností, v ktorých nik nepracuje;
  • takmer 4% pracovnej sily tvoria dlhodobo nezamestnaní ľudia;
  • viac ako 15% žiakov opúšťa školu skôr, ako získajú nejakú kvalifikáciu.

Dôsledkom tejto reality je, že časť európskej populácie je spoločensky marginalizovaná a vzhľadom na svoju situáciu de facto vylúčená z trhu práce. Komisár pre sociálne záležitosti, Vladimír Špidla, označil v Bruseli pred novinármi tento stav za „absolútne neakceptovateľný.“

Po konzultáciách z roku 2006, Komisia predstavila 17. októbra 2007 návrh komuniké pre boj s chudobou. Navrhuje v ňom širokú paletu aktivít politiky inklúzie, ktorej cieľom je pomôcť marginliazovaným vrstvám získať kvalifikáciu, naučiť ich využiť vlastný potenciál a znovu sa začleniť na trh práce, čím by sa v konečnom dôsledku zvýšil ich osobný finančný príjem.

Špidla vysvetľuje: „Náš prístup je kombináciou troch zložiek:

  • Upravená asistencia v oblasti príjmu;
  • Adaptácia na pracovnom trhu, ktorá podporuje aktívnu inklúziu všetkých;
  • Sociálne služby vysokej kvality.“

Komisár dodal: „Ťažkosti, s ktorými sa ľudia stretávajú, majú pre nich často rôzne rozmery. To je to, prečo potrebujeme rozvíjať integrované služby s cieľom naplniť potreby v oblasti zamestnania, bývania a čiastočne aj zdravotnej starostlivosti. Kedykoľvek je to možné, cieľom je umožniť dotknutým obnoviť vlastnú autonómiu zamestnať sa. A aby sme to mohli realizovať, musíme odstrániť prekážky pre prístup na trh práce. [..] A rovnako sa musíme uistiť, že práca je z finančného hľadiska pre uchádzačov atraktívnejšia.“

Nové Komuniké zároveň otvára druhé kolo konzultácií so sociálnymi partnermi. Mali by potrvať do 8. februára 2008.