Komisia chce vyvážený pracovný život

 

Pozadie:

Pokiaľ ide o pracovnú mobilitu, kariéry s početnými odlišnými zamestnávateľmi a flexibilnejším pracovným časom sa stávajú realitou, pálčivou otázkou sa tiež stáva to, ako by mal byť čoraz viac fragmentovaný pracovný čas zjednotený s rodinným a súkromným životom, so spoločensky aktívnym životom a vedením životného štýlu, ktorý nie je škodlivý pre zdravie. Táto potreba je ešte silnejšia u žien, ktoré spravidla vykonávajú viac neplatenej práce a nezabezpečenej práce v domácnosti, je u nich viac pravdepodobné, že pracujú na čiastočný úväzok, alebo že si berú dlhšie materské dovolenky atď.

V apríli 2004 navrhla Komisia smernicu o implementácii princípu rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania s príslušníkmi oboch pohlaví v záležitostiach zamestnávania a povolania, ktorá bola po schválení Parlamentom a Radou uverejnená v Úradnom vestníku 5. júla 2006.

Komisia tiež vyjadrila svoj zámer „označiť oblasť zjednotenia medzi prácou a súkromným životom ako jednej z priorít cestovnej mapy pre rovnosť medzi mužmi a ženami“ a vymenovala pritom rodičovskú dovolenku, flexibilné usporiadanie práce a zariadenia pre starostlivosť o deti ako hlavné oblasti, v ktorých by malo dôjsť k politickému konaniu.

Európska rada uznala potrebu celkovej lepšej rovnováhy medzi životom a prácou v záveroch predsedníctva z 23.-24. marca 2006. Schválila tiež Európsky pakt pre rodovú rovnosť, ktorý bol navrhnutý vládami Švédska, Francúzska, Španielska, Fínska, Česka a Dánska. Pakt má ako jeden zo svojich troch hlavných cieľov „odpovedať na demografické výzvy podporou lepšej rovnováhy pracovného života pre ženy aj mužov“. Podobné výzvy zazneli z Európskeho parlamentu a od európskych sociálnych partnerov.

Otázky:

Komisia si myslí, že existuje „dôvod pre ďalšie konanie na komunitárnej úrovni“. V prvej fáze konzultácie európskych sociálnych partnerov o zmierení profesného, súkromného a rodinného života z 12. októbra tvrdí: „Aby sme lepšie mohli odpovedať na demografické výzvy, zvýšiť kvantitatívnu a kvalitatívnu úroveň participácie žien na trhu práce a podporiť ženy a mužov k tomu, aby prevzali rovnaký podiel zodpovednosti v starostlivosti o deti“. Komisia chce preskúmať, čo sa dá urobiť, aby došlo k zlepšeniu situácie, týkajúcej sa rodičovskej dovolenky, starostlivosti pre starších a postihnutých a zariadenie pre starostlivosť o deti.

Za účelom definovania druhov konania, ktoré by malo byť podniknuté, sa Komisia opýtala sociálnych partnerov nasledujúce otázky:

 • Myslíte si, že existuje potreba ďalšieho konania v zmierovaní profesného, súkromného a rodinného života v EÚ? Ak považujete konanie za nutné, malo by byť realizované na úrovni Spoločenstva, národnej, podnikovej alebo sektorovej úrovni?
 • Ktoré sú hlavné oblasti, v ktorých by mohli byť potrebné zlepšenia, berúc do úvahy najmä:
  • pracovný čas a flexibilná organizácia pracovného času
  • nové možnosti, poskytnuté informačnými technológiami
  • dostupnosť a kvalita starostlivosti o deti a pre staršie a iné závislé osoby
  • dovolenka vrátane rodičovskej a dovolenky za účelom starostlivosti o staršieho rodiča alebo dieťa alebo iného člena rodiny so zdravotným postihnutím?

 • Akými prostriedkami by podľa vás mohlo byť dosiahnuté lepšie zmierenie medzi profesným životom a súkromným a rodinným životom?
 • Považujete existujúcu legislatívu Spoločenstva (najmä pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku a ochranu matky) za adekvátnu na to, aby pomohla splniť potreby zmierenia medzi pracovnými a súkromnými záväzkami a na vytvorenie podmienok na rovnejšie zdieľanie profesionálnych, súkromných a rodinných zodpovedností medzi ženami a mužmi?
 • Ako môže byť najlepšie dosiahnutá rovnováha medzi nákladmi a prínosmi pre jednotlivcov a spoločnosti, pokiaľ ide o opatrenia, umožňujúce zmierenie profesného, súkromného a rodinného života?

Ďalšie kroky: