Kto bude posudzovať žiadosti o nenávratné finančné príspevky?

Na konci júla (29.7.) vyzvala Sociálna implementačná agentúra (SIA) odborníkov, aby sa prihlásili na obsadenie postov externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky. Vybraní kandidáti budú posudzovať predložené materiály v rámci dvoch výziev:

  • DOP–SIA–2008/1.2.1/01 – vzťahujúca sa na Prioritnú os 1: Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovú aktivitu 1: Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.
  • DOP–SIA–2008/3.1.5/01 vzťahujúca sa na Prioritnú os 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK, Opatrenie 3.1: Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť,  Rámcovú aktivitu 5: Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

Každý, kto chce rozhodovať o prideľovaní nenávratných finančných príspevkov, musí do 12. augusta 2008 do 16. hodiny (rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum poštovej pečiatky) poslať:

  • štruktúrovaný životopis,
  • Žiadosť o zaradenie do databázy externých odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP,
  • Čestné vyhlásenie o nestrannosti zachovaní dôvernosti informácií a o vylúčení konfliktu záujmov.

Externí hodnotitelia sa vyberú do 20. augusta 2008. Predpokladá sa, že žiadosti začnú posudzovať v priebehu októbra 2008. Prihlášky o zaradenie do databázy hodnotiteľov je potrebné poslať na adresu:

Sociálna implementačná agentúra
odbor implementácie
Špitálska 6
816 43 Bratislava

Všetky potrebné informácie vrátane vzorových tlačív (prihláška, vyhlásenie) si môžete stiahnuť na tejto linke vo formáte .zip.