Lisabonská stratégia: Francúzsko zaostáva

V utorok dostala ministerka financií Christine Lagarde nezávislú správu o pokroku Francúzska pri napĺňaní Lisabonskej stratégie. Jej výsledok bol jednoznačný – napriek sľubom prezidenta Sarkozyho že zmodernizuje ekonomiku, krajina zaostáva.

Francúzsko plní len tri zo štrnástich cieľov stanovených v stratégii. Medzi členmi EÚ je na 18. mieste pokiaľ ide o zamestnanosť, na 19. v zadlžení verejného sektora, 23. v ekonomickom raste a až 24. v nezamestnanosti mladých ľudí.

Podľa správy by sa malo Francúzsko zamerať na výskum, vyššie vzdelávanie, inovácie a reformu trhu práce smerom ku flexikurite – uvoľneniu prísnych regulácií pracovných kontraktov.

Pôvodná Lisabonská stratégia si dávala za cieľ urobiť z EÚ do roku 2010 „najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta“. V roku 2005 bola zreformovaná a zjednodušená, s väčším dôrazom na hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.