Ministerské rokovania o flexikurite

Pozadie

Ministri práce EÚ-27 sa blížia k dohode o jednej z kľúčových reforiem trhu práce a systémov sociálnej ochrany. Vzhľadom na rezervovaný postoj, predovšetkým Veľkej Británie a Nemecka, museli byť pôvodné ambiciózne návrhy o doplnkových penzijných schémach a dočasnej práci zriedené. Návrh komisára Vladimíra Špidlu musel byť v roku 2006 upravený okrem tohto všetkému aj kvôli tlaku zo strany zamestnávateľských organizácií a ostatných komisárov.

Otázky

Flexikurita: Osem spoločných princípov o flexikurite by malo byť schválených jednomyseľne. Súčasťou návrhu je identifikácia prvkov, ktoré sú pre súčasný trh výzvami. Na druhej strane však neobsahuje takú definíciu cesty k flexibilite pracovného trhu, akú pôvodne navrhla Komisia vo svojom komuniké.

Doplnkové penzie: Ak zmeny na pracovnom trhu nútia pracovníkov migrovať od jedného zamestnávateľa k druhému, do popredia sa dostáva otázka penzií. Ide o penzijné schémy ponúkané či už jednotlivými firmami, alebo ide o schémy založené na príslušnosti k danému odvetviu. V tomto smere namietalo Nemecko voči zavedeniu práva na transfer ekvivalentu dôchodku v rámci jednotlivých schém. Poslanci Európskeho parlamentu však odstránili z návrhu všetky ustanovenia dotýkajúce sa prenositeľnosti.

Zostávajúce podmienky pre priznanie práva na výplatu dôchodku zostali až doteraz kontroverznou otázkou: Od akého veku sa zamestnanci môžu dožadovať práva na doplnkovú penziu? Rovnako nie sú zodpovedná nasledovné problémy: Po akej odpracovanej dobe získavajú na ňu nárok?; Mali by byť práva priznávané aj retrospektívne alebo nie? Komisia pôvodne navrhovala minimálny vek 21 rokov a 2-ročné obdobie. Voči návrhu namietalo Nemecko, kde je súčasná veková hranica stanovená na 25 rokov a len prednedávnom bola 10-ročná doba skrátená na polovicu.

Kompromisný návrh Portugalského predsedníctva predpokladá vekovú hranicu 25 rokov a 2-ročné obdobie. Pred tým, ako bude daný kompromis uvedený do praxe, musí získať jednomyseľnú podporu.

Dočasná práca sprostredkovaná agentúrou: Dohoda bola dosiahnutá počas uplynulého leta. Bolo potrebné dohodnúť sa predovšetkým s Veľkou Britániou. Tá namietala voči rovnosti dočasnej pracovnej zmluvy sprostredkovanej pracovnou agentúrou a trvalej pracovnej zmluvy uzatvorenej priamo medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Británia nakoniec tento princíp uznala, ale s tým, že sa nebude vzťahovať na mzdy. Na druhej strane Británia ako odmenu za kompromis dosiahla niektoré prvky, ktoré vedú k ďalekosiahlejšej liberalizácii celého sektora.

Aj napriek dojednaným kompromisom nie je úplne isté, či bude návrh schválený. Otáznym zostáva najmä postoj už spomenutej Británie. Na druhej strane je však skôr nepravdepodobné, že by táto krajina usilovala o zostavenie blokujúcej menšiny spoločne s inými štátmi, aby daný návrh definitívne zastavila.

Pozície

John Monks, generálny tajomník ETUC: „Schválením navrhovanej Smernice o dočasnej práci sprostredkovanej agentúrou môžete rozšíriť toľko potrebnú ochranu na niekoľko miliónov zraniteľných pracovníkov. Môžete oživiť myšlienku efektívnej sociálnej Európy. Flexikurite môžete dať znovuuisťujúcu podstatu.“

Liz Lynne (ALDE, UK): „Toto bude pre Gordona Browna čas úderu klinca po hlavičke. [..] Vláda musí byť silná.“ Týmito slovami narážala na fakt, že premiér sa do súčasnosti snažil udržať európsku agendu mimo hlavných tém. Podľa jej vyjadrení môže zvyšujúca sa izolácia krajiny v Rade spôsobiť prehru v bitke proti deštrukčným nariadeniam EÚ.

Sociálna platforma, ktorá reprezentuje sociálne mimovládne organizácie, kritizovala princípy flexikurity, nakoľko „niektoré kľúčové výzvy sú [v nich] stále nedostatočne zodpovedané alebo nezodpovedané.“

Ann Swain, výkonná riaditeľka ATSCo, povedala, že návrh smernice „neberie ohľad na reálie pracovného trhu s agentúrami.“ Povedala: „Dočasná práca sa nerovná nízkokvalifikovanej práci; môže to byť voľba životného štýlu podnikateľov. Vysokokvalifikovaní zmluvní pracovníci v oblasti IT chcú a potrebujú viac flexibility pre prácu počas krátkeho obdobia na prelomových projektoch, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj európskych spoločností. Takáto flexibilita im umožňuje prenášať svoje zručnosti tam, kde sú najviac potrebné. [..] Ani nechcú a ani nepotrebujú ďalšiu ochranu, ako tú, ktorej sa im dostáva v súčasnosti.“