Modernizácia francúzskeho trhu práce dostala zelenú

Zdroj: Bill Jacobus, www.creativecommons.org

Pozadie

Členské štáty prijali v decembri 2007 sériu spoločných princípov o flexikurite (EurActiv 06/12/07). Komisia prijala Komuniké o flexikurite 27. júna 2007. Načrtla v ňom spôsoby, akými majú členské štáty upraviť svoje pracovné trhy s ohľadom na nové výzvy plynúce z globalizácie. Súčasne však musia tieto zmeny reflektovať sociálne výzvy 21. storočia.

V centre francúzskej diskusie o reforme pracovného trhu stojí Nicolas Sarkozy, ktorý bol zvolený za prezidenta na jar 2007. Vo svojej predvolebnej kampani sľuboval niekoľko podstatných zmien, vrátane predĺženia týždenného pracovného času.

V roku 2006 čelil vtedajší francúzsky premiér Dominique de Villepin ostrým štrajkom a demonštráciám v súvislosti s predložením návrhu reformy pracovných zmlúv. Nová vláda, vedomá si skutočnosti, že nepokoje sa môžu zopakovať, otvorila diskusiu o modernizácii pracovného trhu v septembri 2007. Pozvala sociálnych partnerov k rokovaciemu stolu, no súčasne dala jasne najavo, že do konca januára predloží svoje legislatívne návrhy bez ohľadu na to, či diskusie povedú alebo nepovedú ku konkrétnym výsledkom.

Otázky

Odborári a zamestnávatelia dosiahli dohodu 11. januára 2008, teda po štyroch mesiacoch rozhovorov. Zamestnávateľov zastupovali organizácie MEDEF, CGPME a UPA, zatiaľ čo na druhú stranu stola zasadli odborové zväzy Force Ouvrière, CGT, CFE-CGC, CFTC a CFDT. Aby vstúpil ustanovený kompromis do platnosti, musí ho spätne schváliť väčšina všetkých francúzskych odborových a zamestnávateľských organizácií.

Dohoda ustanovuje možnosť ukončiť dlhodobú zmluvu alebo zmluvu na dobu neurčitú v prípade, že sa na tom vzájomne dohodnú obe strany. V takom prípade musí ukončenie pomeru schváliť zamestnávateľ do 14 dní.

Zástupcovia dosiahli kompromis aj v oblasti pracovných zmlúv na dobu určitú v prípade zamestnávania manažérov a inžinierov. Ide o dohodu o špecificky stanovenej práci s presným časovým vymedzením. Kontrakt možno uzatvoriť na obdobie od 18 do 36 mesiacov.

Ak bude text schválený, predĺži sa aj trvanie skúšobnej doby: v prípade robotníkov z jedného na dva mesiace, v prípade administratívnych a riadiacich pracovník z troch na štyri mesiace. Novinkou je, že po uplynutí celej skúšobnej doby bude môcť zamestnávateľ rozhodnúť o jej opätovnom obnovení, avšak maximálne jedenkrát.

Zamestnávatelia súhlasili s tým, aby boli zamestnancom vyplácané špeciálne odmeny pri zmene zamestnania alebo odchode do dôchodku. Týka sa to však len tých pracovníkov, ktorí pracujú v danej firme viac ako jeden rok. Každému, kto odpracuje v jednej firme minimálne jeden rok a po tomto čase sa rozhodne zmeniť zamestnávateľa, bude priznaná možnosť transferu jeho práv na dodatočné zvyšovanie kvalifikácie, zdravotné poistenie a náhradu z rezervného fondu firmy.

Francúzske odbory Force Ouvrière, CFTC a CFE-CGC schválili dohodu 14. januára 2008. Očakáva sa, že CFDT ich budú nasledovať 17. januára.

Pozície

Francúzsky premiér, François Fillon, privítal dosiahnutie dohody a povedal, že legislatíva bude čoskoro predložená na schválenie Národným zhromaždením. Podľa jeho slov sa tak Francúzsko zaradí „medzi skupinu európskych krajín, ktoré sa rozhodli pre flexikuritu a sú pripravené z toho profitovať.“

Francúzsky minister práce, Xavier Bertrand, povedal, že ak všetky dôležité odborové zväzy dohodu podporia a podpíšu, potom sa on z pozície ministra nebude usilovať o „zmarenie alebo zmenu“ tohto kompromisu.

Väčšina odborových organizácií dohodu podporila. Jacques Voisin, prezident CFTC, povedal, že dokument „prináša mnoho výhod“. Podpísanie sa CFTC pod kompromis podľa neho predstavuje „prvý krok smerom k ochrane cesty k zamestnaniu.“

Podľa Jean-Clauda Mailly, generálneho tajomníka Force Ouvrière, je dohoda „vyvážená a priznáva zamestnancom dodatočné práva.“

CGT sa vyjadrilo proti dohode. Tvrdí, že sú v nej zakotvené „nerovnosti“ zvýhodňujúce zamestnávateľov. Avšak tým, že CGT ako jediná organizácia dokument nepodporí, nemôže ohroziť jeho vstup do platnosti.