Nadácia ERSTE udelí cenu za sociálnu integráciu

Cieľom Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu je zviditeľniť a oceniť prácu neziskových organizácií, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zlepšeniu sociálnej integrácie a rovnosti príležitostí marginalizovaných skupín obyvateľstva. Projekt má tiež ambíciu vytvoriť v regióne juhovýchodnej a strednej Európy platformu na spoluprácu a vzájomnú výmenu skúseností medzi mimovládnymi organizáciami a vyzdvihnúť projekty, ktoré mali pozitívny dopad na životy ľudí, ktorí potrebujú a sú odkázaní na pomoc iných.

„Som presvedčená, že na Slovensku je množstvo projektov a iniciatív, ktoré stoja za pozornosť a spoločenské ocenenie a ktoré môžu byť zároveň vzorom pre rozvoj sociálnej integrácie v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. Verím, že mimovládne organizácie zo Slovenska prihlásia svoje projekty, čím odprezentujú nielen svoju projektovú a manažérsku zdatnosť, ale aj vplyv tretieho sektora na riešenie celospoločenských problémov,“ hovorí Tatiana Maková, koordinátorka projektu Cena Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu na Slovensku.

O Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie do 30. novembra 2010 nominovaním už realizovaných alebo práve prebiehajúcich projektov. Víťazné projekty budú slávnostne vyhlásené a ocenené v júni 2011 v Budapešti. Na finančné odmeny víťazných projektov vyčlenila Nadácie ERSTE celkovo 610 000 EUR.

Viac informácií nájdete na tejto linke