Nový program EÚ na prevenciu užívania drog

Krátka správa:

Schválenie programu v Európskom parlamente umožní jeho skoré spustenie a financovanie. Únia na program vyčlenila na sedem rokov sumu viac ako 21 miliónov eur. Komisia na plenárnom zasadaní zároveň potvrdila svoj záväzok zaslať Parlamentu potrebné informácie týkajúce sa návrhu ročného pracovného programu.

Cieľom programu je zabezpečiť vysoký stupeň ochrany občanov a zvýšiť ich informovanosť. Tiež sa zamerá na predchádzanie zneužívania drog, drogovú závislosť a ich škodlivým následkom. V členských štátoch umožní výmenu informácií a osvedčených postupov v tejto oblasti, napr.  prostredníctvom školení a študijných pobytov.

Granty budú určené všetkým skupinám, ktoré sa priamo či nepriamo zaoberajú drogovou problematikou. Veľa činností bude z úrovne Komisie: štúdie, výskumy, prieskumy verejnej mienky, štatistiky, semináre, konferencie a podobne.

V rámci programu sa budú tiež uskutočňovať špecifické projekty, pričom ich podmienkou bude predloženie aspoň dvoma štátmi EÚ, prípadne jedným členským štátom a krajinou, ktorá má reálne vyhliadky na členstvo.

Okrem členských krajín sa do programu môžu zapojiť  kandidátske krajiny pridružené k Únii a krajiny západného Balkánu zapojené do procesu stabilizácie.