Odporúčania OECD na posilnenie slovenského pracovného trhu

Ako vo svojej správe o Slovensku konštatuje OECD, je „bývanie v Slovenskej republike prevažne v rukách súkromných vlastníkov a malý nájomný trh nefunguje príliš dobre, čo oslabuje regionálny pohyb pracovných síl“. Organizácia tvrdí, že rozvoj národného bývania je kľúčom k posilneniu mobility pracovnej sily, čo by prispelo aj k zníženiu nezamestnanosti. „V záujme zlepšenia fungovania trhu bývania a zvýšenia neutrality kapitálového zdaňovania by bolo vhodné menej uprednostňovať vlastníctvo bytových jednotiek v rámci systému zdaňovania nehnuteľností,“ odporúča OECD.

Inštitút zamestnanosti na zlepšenie mobility trhu práce odporúča zvýšiť a zjednodušiť príspevok nezamestnaným na presťahovanie sa za prácou. „Tento nástroj aktívnej politiky trhu práce je jedným z najmenej využívaných,“ tvrdí inštitút.

Podľa OECD minimálna mzda na Slovensku je podľa medzinárodných noriem stále veľmi nízka. „Ďalší rast minimálnej mzdy by mal nastať len pokiaľ to nebude mať negatívny vplyv na možnosti zamestnanosti.“ Organizácia vyzýva k vytvoreniu komisie zloženej z nezávislých odborníkov, ktorí by prijímali rozhodnutia týkajúce sa úrovne minimálnej mzdy. Takáto prax je zaužívaná vo viacerých krajinách OECD. Ešte v roku 2007 OECD ako možné riešenie navrhla zaviesť regionálnu minimálnu mzdu.

OECD na podporu konkurencie vo voľných živnostiach vyzýva k liberalizácii podmienok pre výkon profesií vytvorenie jednotných kontaktných miest pre tento typ živností. Okrem toho nárast produktivity môže podporiť aj širšie využitie informačných a komunikačných technológií typu "e-business" a promptná implementácia služieb "e-government". Takéto postupy by prostredníctvom zvýšenia kvality a efektívnosti investícií vynaložených vo verejných službách ovplyvnili aj ostatné sektory, uzatvára OECD. Inštitút zamestnanosti upozorňuje, že počet živnostníkov na Slovensku je relatívne nízky a drží sa na úrovni priemeru EÚ. „Živnostníci teda môžu byť motorom k rastu zamestnanosti,“ konštatuje inštitút.