Ohrozenie udržateľnosti dôchodkových systémov

 

Pozadie

Komisia a Výbor ekonomickej politiky spoločne pripravili správu, založenú na demografických výzvach až do roku 2050. Správa, ktorej základom sú nové a detailnejšie projekcie ekonomických a rozpočtových nákladov pre členské štáty, bude pravdepodobne prijatá ECOFIN-om 14. februára 2006.

Otázky

Kľúčovými zisteniami správy sú:

  • V roku 2050 bude populácia Európy staršia s omnoho menším podielom ľudí v pracovnom veku

  • Kým celková populácia EÚ-25 poklesne medzi rokmi 2004 a 2050 len mierne z 457 na 454 miliónov (0.6%), veľkosť populácie v pracovnom veku sa zníži disproporčne o 48 miliónov (16%). Populácia vo veku nad súčasným vekom odchodu do dôchodku 65 rokov vzrastie pomerne ešte viac – o 58 miliónov (77%).

  • To povedie k situácii, keď sa vyššie miery zamestnanosti stanú nevyhnutnými, kým počet zamestnaných osôb bude naďalej klesať. Rastový potenciál preto tiež poklesne. Ročná miera potenciálneho rastu HDP v EÚ-25 ako celku je projektovaná s poklesom z 2.4% HDP počas 2004-2010 na 1.9% v období 2011-2030 a na 1.2% medzi rokmi 2031-2050.

Pozície

Výbor ekonomickej politiky tvrdí, že projekcie „potvrdzujú veľké potenciálne prínosy dôchodkovej reformy“ a rovnako aj „platnosť Lisabonskej stratégie a potreby aktívne sledovať opatrenia, ktoré zvyšujú ponuku/uplatnenie pracovnej sily a zvyšujú produktivitu.“ Výskumníci tvrdia, že „projekcie vcelku potvrdzujú predchádzajúci výskum, tvrdiaci, že Európa stojí pred závažnými rozpočtovými výzvami, ktoré predstavujú jej starnúce populácie“.

Komisár pre ekonomické a finančné záležitosti Joaquín Almunia povedal: „Hoci proces starnutia populácií nemôže byť obrátený naruby, dôsledky pre prosperitu a udržateľnosť ležia v rukách vlád. Niektoré členské štáty už realizovali reformy, aby sa vyhli prílišnému zaťaženiu budúcich generácií. Nemáme však žiaden priestor pre spokojnosť. Členské štáty by mali využiť rýchlo sa míňajúcu príležitosť na zintenzívnenie reformného úsilia, a to najmä v tých prípadoch, kde je dlhodobá udržateľnosť verejných financií najviac ohrozená. Ak k tomu nedôjde, mnohé krajiny EÚ, staré i nové, nebudú môcť čeliť nákladom, nie vtedy, keď bude pomer dvoch pracujúcich na jedného staršieho občana v protiklade k pomeru štyria pracujúci na jedného staršieho občana v súčasnosti. Oneskorenie jednoducho zvýši náklady a bolesť adaptácie, a to nie je spravodlivé pre naše deti a vnúčatá. Vyhliadky omnoho nižšieho rastu, spojeného s rizikami udržateľnosti verejných financií, živo dokazujú potrebu dodržiavať záväzky pri implementácii lisabonskej stratégie a modernizácii sociálnych systémov.“