OP ZaSI/SIA: MVO môžu čerpať zdroje pre rozvoj ľudských zdrojov

Logo OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ZaSI)

Sociálna implementačná agentúra (SIA), jedna z dvoch implementačných agentúr ministerstva práce pre eurofondy, vyhlásila v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) 25. februára 2008 výzvu určenú neziskovým organizáciám, ale aj účelovým zariadeniam cirkví z mimobratislavských regiónov. Ako partnerov pre projekty výzva povoľuje ďalšie neziskové organizácie a miestne a regionálne samosprávy (mestá, obce, župy).

Podporené projekty sa majú týkať skvalitňovania ľudských zdrojov mimovládnych organizácií, zvyšovanie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu ich zamestnancov, najmä prostredníctvom nových foriem ďalšieho vzdelávania, takisto o budovanie a rozvoj partnerstiev na regionálnej a lokálnej úrovni.

Program Zamestnanosť a sociálna inklúzia financuje Európsky sociálny fond a ide primárne o tzv. “mäkké projekty”. Celková alokácia na výzvu je 320 mil. Sk, pričom minimálna výška grantu je 1 mil. korún a maximálna 10 miliónov.

Posledný možný termín na predloženie žiadostí je 7. mája 2008 do 16.00 hod

SIA organizuje  12.-14. marca 2008 informačné semináre v Prešove, Banskej Bystrici a Trnave, kde bude priestor aj pre individuálne konzultácie (pozri kalendár EurActiv.sk).

Prvé výzvy (jednu uzavretú a druhú otvorenú) z programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásila druhá ministerská agentúra – Fond sociálneho rozvoja (FSR) už pred Vianocami 2007 (21/12/2007, OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/02OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01) a zameriavajú sa na prácu terénnych pracovníkov v rómskych komunitách. 


Stručná analýza výzvy

Číslo výzvy: DOP-SIA-2008/4.1.3/01

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 • Prioritná os 4: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
  • Opatrenie 4.1: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami
   • Rámcová aktivita 3: Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami

Trvanie výzvy: 25. február – 7. máj  2008.

Ciele:

 • zvyšovanie kvality ľudských zdrojov verejnej správy a mimovládnych organizácií (MVO).

Aktivita 3 (4.1.3) podnecuje jednotlivé MVO k identifikácii potrieb zamestnancov s cieľom zvyšovania kvality ľudských zdrojov prostredníctvom skvalitnenia systému vzdelávania, rozvíjania komunikačných schopností zamestnancov MVO a budovania partnerstiev na regionálnej a lokálnej úrovni.

Špecifické ciele výzvy

 1. Podpora ďalšieho vzdelávania zamestnancov v mimovládnych organizáciách, za účelom zvýšenia kvality ich služieb.
 2. Zvyšovanie dostupnosti služieb poskytovaných mimovládnymi organizáciami s orientáciou na klienta pri použití informačných a komunikačných technológií.
 3. Podpora modernizácie mimovládnych organizácií a služieb nimi poskytovaných.
 4. Podpora výmeny informácií a skúseností medzi mimovládnymi organizáciami.

Prioritná téma:

 • 81 Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií a programov.

Oprávnené územie (geografický rozsah) realizácie projektu:

 • Regióny cieľa Konvergencia (t.j. všetky regióny SR okrem Bratislavského kraja)
  • Západné Slovensko: Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj;
  • Stredné Slovensko: Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj; 
  • Východné Slovensko: Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj.
 • Žiadateľom môže byť aj subjekt registrovaný a pôsobiaci v rámci územia celej Slovenskej republiky.

Forma a spôsob financovania projektov:

 • Nenávratný finančný príspevok  („NFP“)
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov (ESF + štátny rozpočet): 320.000.000 Sk
  • minimálna výška pomoci jednému žiadateľovi 1.000.000 Sk
  • maximálna výška pomoci jednému žiadateľovi 10.000.000 Sk
 • Spolufinancovanie žiadateľa: 5,0 %
 • Systém platieb:
  • Systém refundácie,
  • Systém zálohových platieb (nárok na zálohové platby majú MVO, ktoré v svojej činnosti majú minimálne jeden z uvedených predmetov činností: sociálna služba/sociálna starostlivosť, vzdelávanie a zdravotná služba/ zdravotná starostlivosť; zároveň MVO nemá podlžnosť voči štátu a v minulosti sa nedopustila závažného porušenia pravidiel platných pre realizáciu projektov ESF)

Oprávnené aktivity:

 • Investície do skvalitnenia kapacity ľudských zdrojov mimovládnych organizácií (napr. workshopy, tréningy, stáže pre zamestnancov, atd.);
 • Investície do rozvoja, podpory a zvyšovania prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov MVO zavádzaním nových foriem vzdelávania (napr. e-learning za účelom zvýšenia úrovne všeobecnej, špecifickej a digitálnej gramotnosti, a iné);
 • Vzdelávacie aktivity zamerané na zlepšenie adaptability a profesionalizácie pracovnej sily MVO v rámci skvalitňovania poskytovania služieb (rozvoj kvalifikácie a spôsobilostí zamestnancov MVO, obnovovanie zručností zamestnancov MVO smerom k inováciám, získavanie certifikátu, povolenia na profesionálnu činnosť zamestnanca MVO v zmysle platných právnych predpisov, podpora zvýšenia profesionalizácie v dobrovoľníckej činnosti)
 • Vzdelávanie zamestnancov MVO v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vo všeobecnej aj odbornej oblasti (napr. manažment, marketing, účtovníctvo, ochrana životného prostredia, cudzie jazyky, rozvíjanie komunikačných zručností, psychosociálny výcvik, psychológia práce, zlepšovanie pracovných podmienok, personalistika, poradenstvo atď.)
 • Implementácia vzdelávacích programov / kurzov zameraných na získanie zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií (napr. s cieľom realizácie inovatívnych spôsobov poskytovania služieb prostredníctvom internetu)
 • Rozvoj mechanizmov zameraných na zlepšenie tvorby a implementácie verejných politík a obhajobu verejných záujmov, zmapovanie, monitoring a vyhodnotenie procesov verejnej politiky mimovládnych organizácií.
 • Budovanie a rozvoj partnerstiev na regionálnej a lokálnej úrovni.
 • Investície do podpory budovania a rozvoja zamestnancov MVO (posilnenie budovania vedomostí prenosom a výmenou skúseností v rámci vnútroštátneho a medzinárodného sieťovania v rámci vzdelávania medzi neziskovými organizáciami).

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty mimovládneho neziskového sektora, registrované na území SR v súlade s platnou legislatívou SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít, a sú to najmä:
  • občianske združenia,
  • nadácie,
  • neinvestičné fondy
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
  • účelové zariadenie cirkvi, napr. Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia a pod.;
  • Slovenský Červený kríž
 • podmienkou je vznik/registrácia žiadateľa najneskôr do 30. septembra 2007.

Cieľové skupiny

 • Zamestnanci pracujúci v trvalom pracovnom pomere (pracovná zmluva)
 • Zamestnanci pracujúci na Dohodu o pracovnej činnosti
 • Žiadateľ môže popri vlastných zamestnancoch vzdelávať aj zamestnancov partnera uvedeného v projekte, no nie výlučne len zamestnancov partnera/ov.

Oprávnení partneri

 • miestna územná samospráva – obce a mestá
 • regionálna územná samospráva – vyššie územné celky

Vzájomné partnerské vzťahy žiadateľa a jeho partnerov musia byť zmluvne ošetrené pred podpisom zmluvy medzi prijímateľom a SIA.

Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy podliehajú zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý nemôže byt partnerstvom obchádzaný.

Oprávnené výdavky

 1. Výdavky sú oprávnené pre príspevok z ESF, ak vznikli za účelom realizácie projektu a boli skutočne uhradené od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a spadajú do obdobia medzi 1. januárom 2007 až 31. decembrom 2015.
  Výnimkami z uvedeného pravidla:  odpisy, nepriame náklady, materiálne príspevky.
 2. Výdavky musia byť schválené a potvrdené Zmluvou o poskytnutí NFP a tiež primerané (musia zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste a čase) a musia byt vynaložené v súlade s princípom hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cielov projektu), účelnosti (priama väzba na projekt) a nevyhnutnosť pre realizáciu projektu
 3. Výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou SR a EK a schválené SIA.

Bližšiu špecifikácia oprávnených výdavkov u žiadateľa

Materiálne príspevky, odpisy a nepriame náklady (napríklad prevádzkové náklady, ktoré sa preúčtujú na projekt pro rata) sú oprávnené, ak na príslušný majetok nezískal prijímateľ žiadnu inú nenávratnú finančnú pomoc a spolufinancovanie projektu z operačného programu v prípade materiálnych príspevkov nepresiahne celkové oprávnené výdavky bez hodnoty takýchto príspevkov.

Výdavky na realizáciu aktivít súvisiace s dodávkou služieb, tovarov a prác od tretích subjektov sú oprávnené, ak zákazka bola zadaná v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania a pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov ES a SR v oblasti verejného obstarávania. Výnimku tvoria zákazky s nízkou hodnotou.

Kategórie oprávnených výdavkov

 • Personálne výdavky (ale nie mzdové výdavky zamestnancov partnera)
 • Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (hmotného aj nehmotného)formou krížového financovania (týka sa výlučne financovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorého cena obstarania je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.)
 • Odpisovaný hmotný a nehmotný majetok
 • Výdavky na zabezpečenie neodpisovaného majetku (hmotného aj nehmotného) – drobný hmotný majetok, drobný nehmotný majetok,
 • Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ktorého cena obstarania je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom (pr. stoly, stoličky, flipchart a pod.-  SIA akceptuje do maximálnej úrovne 20 % z celkových nákladov projektu.
 • Odpisy majetku, ktorý nebol obstaraný z oprávnených výdavkov projektu používaného pre účely projektu
 • Lízing – finančný, tak i operatívny lízing.
 • Nepriame výdavky – bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti:
  • výdavky prijímateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník, apod.);
  • tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity.
  • nesmú prekročiť s ohľadom na priame náklady projektu (náklady hlavných aktivít) výšku 20 %.
  • pr.: administratívny / obslužný personál, mzdové výdavky, cestovné náhrady, príspevok na stravovanie, ostatné obligatórne výdavky, výdavky na bežnú prevádzku, energie a médiá, výdavky na prenájom priestorov pre činnosť administratívneho/obslužného personálu, internet a telekomunikačné poplatky, výdavky na prevádzku vozidla (napr.: spotreba PHM, zákonné poistenie motorových vozidiel), spotrebný materiál súvisiaci s prevádzkou a administráciou projektu (napr. tonery, kancelársky papier, kancelárske potreby a pod.), ostatné výdavky, bankové poplatky, poistenie DHM odpisovaného, právne služby, notárske poplatky,  výdavky na bankové záruky, výdavky za vedenie účtovníctva externe a výdavky na monitorovanie a hodnotenie (externe aj interne), verejné obstarávanie, preklady a tlmočenie
  • výdavky na publicitu
 • Výdavky cieľových skupín a ostatné výdavky súvisiace s projektom:
  • pr.: výdavky na učebné pomôcky, na odborné publikácie, na prenájom učebných priestorov, na ubytovanie cieľovej skupiny (CS), výdavky na stravovanie CS, výdavky na občerstvenie, na cestovné, výdavky súvisiace s opatrovaním závislých osôb cieľovej skupiny, úrazové poistenie frekventantov a ostatné výdavky súvisiace s projektom
 • Rezerva na vzniknuté výdavky pri zmene cien počas realizácie projektu (maximálne do výšky 6 % z oprávnených priamych aj nepriamych nákladov na projekt).
 • DPH a iné dane
  • u platiteľa dane z pridanej hodnoty (zdaniteľnej osoby) je DPH oprávneným výdavkom v prípade, že nemá nárok na odpočet DPH v plnej výške pri danom prijatom plnení v súlade so Zákonom c. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
  • u neplatiteľa DPH je DPH oprávneným výdavkom

Prijímateľ je povinný v rámci realizácie schváleného projektu obstarávať dodávky tovarov, prác a služieb podľa zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s takto vybratými dodávateľmi tovarov, prác a služieb uzatvárať zmluvy v písomnej forme.

V ostatných prípadoch je prijímateľ povinný vystavovať objednávky.

Kategórie neoprávnených výdavkov

a) úroky z dlhov;
b) vratná dan z pridanej hodnoty;
c) nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnutelností a pozemkov;
d) nepriame náklady, ktoré prekrocia 20 % celkových oprávnených priamych nákladov na projekt.

Trvanie projektu

 • Minimálne 6 mesiacov a maximálna 24 mesiacov (vrátane realizácie neoprávnených nákladov definovaných v projekte).
 • Doba realizácie projektu začína dňom uvedeným v Oznámení o začatí realizácie projektu a koncí dňom uvedeným v Záverečnej monitorovacej správe projektu.

Dôležité dokumenty a informácie k výzve:


Kontakty:

SIA – Odbor komunikácie a publicity
kontaktná osoba: Michal Lukáč
tel: 02/5975 3528
e-mail: michal.lukac@sia.gov.sk

Sociálna implementačná agentúra
Špitálska 6
816 43 Bratislava

tel. – 02/5975 3513
fax. – 02/ 5975 3523
e-mail: info@sia.gov.sk