Parlament žiada širšiu ochranu proti diskriminácii

Komisia je pripravená rozšíriť a doplniť existujúcu antidiskriminačnú legislatívu. K týmto plánom sa včera prostredníctvom správy vyjadril Európsky parlament na plenárnej schôdzi v Štrasburgu.

Iniciatíva Komisie smeruje k prijatiu smernice, ktorá by zosúladila antidiskriminačnú legislatívu EÚ s článkom 13 Zmluvy o ES, ktorý zakazuje diskrimináciu „na základe pohlavia, rasového či etnického pôvodu, náboženského vyznania a svetonázoru, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie. Nová úprava by teda mala zrovnoprávniť ochranu obetí rôznych foriem diskriminácie.

Pravidlá EÚ dnes zakazujú všetky formy diskriminácie na pracovisku. V prístupe k tovarom a službám však EÚ pozná len ochranu pred diskrimináciou na základe rasy a pohlavia, ale už nie na základe handicapu, veku, sexuálnej orientácie a vierovyznania.

Komisia pôvodne plánovala rozšíriť antidiskriminačné pravidlá o prístupe k službám o všetky spomínané formy diskriminácie. Po nátlaku Nemecka ale vypustila vieorovyznanie, sexuálnu orientáciu a vek, ponechajúc tak len handicap človeka ako východisko pre diskriminačné zaobchádzanie.   

Podobne ako Komisia vníma situáciu stredo-pravá skupina EPP-ED v Európskom parlamente. Podľa slov slovenskej europoslankyne Edit Bauer skupina uznáva, že je treba odstrániť nesúlad medzi spomínaným článkom Zlmuvy o ES a antidiskriminančou legislatívou, nepovažuje ale za vhodné riešiť tento problém cez všeobímajúcu ale menej efektívnu smernicu. Ako uviedla Bauer, podľa EPP-ED je najakútnejšou úlohou je odstránenie diskriminácie 84 miliónov handicapovaných ľudí, ktorí predstavujú až 17 % celkovej populácie v EÚ. Riešenie preto vidia v špecializovanej smernici bojujúcej proti diskriminácii tejto skupiny obyvateľstva.  

Schválená správa liberálky Liz Lynne preferuje úpravu, ktorá pokrýva všetky formy diskriminácie, pozmeňujúci návrh EPP-ED Parlament nepodporil. Spravodajkyňa odmieta, že by pri ochrane pred diskrimináciou mala existovať nejaká hierarchia. “S každým občanom EÚ sa musí zaobchádzať rovnako”, povedala.   

Najväčší problém antidiskriminačnej legislatívy je, že, nie je dostatočne implementovaná v členských krajinách, že občania sú slabo informovaní o svojich právach a problematické je aj jej vymáhanie.

Jednou z ciest, ako zlepšiť súčasný stav je podľa EP zaviesť “odraďujúce sankcie” za porušovanie antidiskriminačných pravidiel a zabezpečením prístupu obetí k právnej ochrane, napríklad aj cez pomoc z verejných finančných prostriedkov na súdne konania.

Skupina európskych socialistov (PES) podporuje prijatie komplexnej smernice, pretože podľa ich názoru zodpovedá očakávaniam občanov, ktorí by sa potenciálne mohli stať obeťami diskriminácie. K tomuto názoru sa priklonili aj liberáli a zelení v EP.

Ďalšie kroky

Komisia by mala prijať konečný návrh smernice 25.  júna