Podniky môžu na vzdelávanie zamestnancov využiť 30 miliónov eur

Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú fyzické alebo právnické osoby (malé, stredné a veľké podniky). Podmienkou je, aby existovali minimálne rok od zápisu do obchodného registra alebo od dátumu vzniku podľa živnostenského oprávnenia. Projekty by sa mali zameriavať na všeobecné a špecifické vzdelávanie, a jeho výsledkom nemá byť zvýšenie stupňa vzdelania.

Cieľovou skupinou projektov sú osoby, ktoré na základe pracovnej zmluvy so žiadateľom vykonávajú svoju prácu na území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Indikatívna výška prostriedkov vyčlenená na výzvu je 30 miliónov eur, pričom minimálna výška pomoci pre projekt zameraný na špecifické vzdelávanie je 35 tisíc eur a maximálna je 1,5 milióna eur. Minimálna výška pomoci na všeobecné vzdelávanie je 50 tisíc eur a maximálna výška 1,5 milióna eur. Maximum pre jedného žiadateľa sú 2 milióny eur.

V prípade malých podnikov nesmie intenzita pomoci pri všeobecnom vzdelávaní presiahnuť 80%, pri špecifickom vzdelávaní 45%. V prípade stredných podnikov nesmie intenzita pomoci pri všeobecnom vzdelávaní presiahnuť 70%, pri špecifickom vzdelávaní 35%. Pri veľkých podnikoch je maximálna intenzita na všeobecné vzdelávanie 60%, pri špecifickom vzdelávaní 25%.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP je do 30.4.2009 alebo do vyčerpania alokovaných prostriedkov. Viac informácií na stránke SIA.