Podpora ESF na skvalitnenie ľudských zdrojov

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) je najvýznamnejšou organizáciou, ktorá chráni a presadzuje záujmy a požiadavky seniorov – dôchodcov.

Na činnosť funkcionárov JDS sú kladené zo dňa na deň väčšie požiadavky. Ich odborná pripravenosť je podstatná pre pôsobenie JDS smerom na verejnosť i do vnútra takmer 73- tisícovej členskej základne. Preto sa vedenie JDS snažilo vytvoriť základ pre systém vzdelávania svojich členov a zlepšenie technického vybavenia krajských a okresných organizácií.

V septembri tohto roku sa snaha naplnila schválením projektu „Zvýšenie profesionality ľudských zdrojov v Jednote dôchodcov na Slovensku“. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na tento projekt z Európskeho sociálneho fondu  vo výške 7 468 634 Sk bola  podpísaná 1. októbra 2008.

Projekt bude realizovaný v siedmich krajoch Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Časovo je projekt rozpočítaný na 12 mesiacov so začiatkom realizácie 1. októbra 2008 a  ukončením projektu 30. septembra 2009. Cieľovú skupinu projektu tvorí 155 zamestnancov – okresných a krajských manažérov JDS.

Cieľom projektu je zvýšenie profesionality regionálnych manažérov JDS realizáciou systému vzdelávania v  oblasti počítačovej gramotnosti, manažérskych schopností a komunikačných zručností. Vytvorením siedmich e-learningových bodov pre profesionálne získavanie informácií a vedomostí zabezpečí JDS postupné zlepšovanie svojich služieb pre členov a verejnosť.

Ciele projektu budú naplnené 8 aktivitami. Prvá sa koncentruje na prípravu e-learningových vzdelávacích bodov pre profesionálne získavanie informácií  a vedomostí. Cieľovej skupiny sa dotýkajú najmä aktivity zamerané na realizáciu vzdelávacích modulov: kaučingu, počítačovej gramotnosti, komunikačných zručností a mediálneho tréningu. Ďalšie štyri aktivity súvisia s riadením projektu, verejným obstarávaním, publicitou, monitorovaním a hodnotením projektu.

JDS realizovaním projektu prispeje k skvalitneniu svojej činnosti a k trvalej udržateľnosti svojho rozvoja.

Projekt „Zvýšenie profesionality ľudských  zdrojov v Jednote dôchodcov na Slovensku“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

O projekte informoval Peter Bohunický, manažér pre administratívu, hodnotenie a publicitu projektu.