Pracovný trh: Lídri EÚ sa chcú dohodnúť, ale nemôžu

Poslanci európskeho parlamentu sa zatiaľ nevyjadrili k návrhu stratégie pre pracovný trh v období 2008 – 2010. Hoci ich stanovisko nie je záväzné, svojim „mlčaním“ môžu zabrániť formálnemu schváleniu dokumentu počas nasledujúceho jarného summitu Európskej rady.

Stratégia sa prijíma prostredníctvom procedúry konzultácie. Znamená to, že Komisia vypracuje návrh, ktorý odošle Rade a Parlamentu. V tomto smere nie je Parlament rovnocenným hráčom a jeho stanovisko má len charakter odporúčania.

Komisia a Rada sa dohodli, že stratégia práce 2008 – 2010 sa bude z veľkej časti podobať na doterajšiu a zostane takmer celá nezmenená. Jej cieľmi aj naďalej zostanú:

  • plná zamestnanosť,
  • vyššia kvalita pracovných miest,
  • vyššia produktivita práce,
  • sociálna kohézia,
  • atraktívnosť práce,
  • princíp flexikurity – kombinácia flexibility a sociálnej bezpečnosti.

Komisia predstavila návrh 11. decembra 2007. Ministri práce sa ním zaoberali na začiatku tohto roka a bez zásadných pripomienok ju schválili na svojom zasadnutí 29. februára.

Parlament doteraz „mlčí“. Poslanci oznámili, že svoj názor predstavia až v máji 2008. Hoci ich názor nemôže formálne ovplyvniť záverečné znenie a má nezáväzný charakter, Rada je povinná pred schválením dokumentu na také stanovisko počkať. Preto je veľmi pravdepodobné, že na jarnom summite (13. – 14. marec) dokument nebude schválený.

Plán pracovného trhu 2008 – 2010 sa poslancom zdá byť málo sociálny. Spravodajkyňa správy, Anne van Lancker (PES), viac razy zopakovala, že „obnovená Lisabonská stratégia nie je prístupná pre všetkých občanov“. Podľa nej Stratégia dokáže vytvoriť viac pracovných miest, to však neznamená, že miesta sú zo sociálneho hľadiska kvalitnejšie. Poslankyňa si rovnako myslí, že „členské štáty v súčasnosti nepracujú na vyrovnanom prístupe flexikurity“.

Procedúra konzultácie bola predstavená už v zakladajúcich zmluvách o EHS. Jej postup však presne vysvetlil Európsky súdny dvor (ESD) v prípade Roquette verzus Rada (1979). Rada poslala návrh Parlamentu a požiadala, aby vydal stanovisko v apríli 1979. Parlament to však kvôli nejednotnosti názoru medzi príslušným výborom a plénom nestihol a Rada schválila návrh bez stanoviska EP. Poukázala, že Parlament bol „konzultovaný“. ESD však rozhodol, že „konzultovať“ EP znamená počkať si na jeho stanovisko, teda nielen doručiť návrh a požiadať o konkrétny termín, dokedy by sa mali poslanci uzniesť.