Prepúšťanie na dôchodok ako nástroj sociálnej politiky

Smernica EÚ pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní  zakazuje diskrimináciu kvôli veku. Výnimočné rozdiely v zaobchádzaní pre vek nie sú diskrimináciou, ak sú objektívne a primerane odôvodnené oprávnenými cieľmi sociálnej politiky.

Podľa britského práva, ktoré z nej vychádza zamestnanci, ktorí dosiahli štandardný dôchodkový vek stanovený ich zamestnávateľom alebo v inom prípade vek 65 rokov, môžu byť prepustení z dôvodu odchodu do dôchodku bez toho, aby takéto zaobchádzanie bolo považované za diskriminačné. Zákon neobsahuje osobitné ustanovenia pre tých, ktorí majú menej ako 65 rokov. The National Council on Ageing (Age Concern England), charitatívne združenie, ktoré podporuje blahobyt starších osôb napadla zákon, pretože je podľa nich v rozpore so smernicou a zle ju interpretuje.

Súd však rozhodol, že že k diskriminácii pre vek nejde v prípade, ak je to „primeraný spôsob na dosiahnutie legitímneho cieľa sociálnej politiky spojeného s politikou zamestnanosti, trhu práce alebo odbornej prípravy“. Zdôraznil však, že nútený odchod do dôchodku nesmie byť dôsledkom znižovania výdavkov alebo stratégie hospodárskej súťaže.