Prijímatelia nenávratného finančného príspevku absolvovali školenie

Prijímatelia nenávratného finančného príspevku v rámci výziev zameraných na podporu vzdelávania zamestnancov mikro a malých podnikov a mimovládnych organizácii v dňoch 23. – 25. februára 2009 absolvovali tri odborné semináre.

Účastníci boli oboznámení s problematikou finančného riadenia projektu. Školitelia sa zamerali najmä na okruhy:

  • Oprávnenosť výdavkov,
  • systém platieb,
  • predkladanie žiadostí o platbu
  • a finančnú kontrolu zo strany SIA.

Okrem toho prijímateľov oboznámili s procesom monitorovania, povinnosťami v oblasti publicity projektu, podmienkami pri verejnom obstarávaní a realizáciou zmien v zmluve o poskytnutí NFP.

Cieľom školení bolo prehľadnou formou usmerniť účastníkov ako správne zabezpečiť vecné a finančné riadenie projektov tak, aby optimálne realizovali projekt a potom aj úspešne dokončili.