Proti chudobe treba bojovať vzdelávaním

EÚ ponúka aj väčšie šance mobility v oblasti vzdelávania

Podľa štatistík Únie až 80 miliónov jej občanov žije pod hranicou chudoby. Vplyvom krízy a rastúcej nezamestnanosti sa dá očakávať, že toto číslo rapídne stúpne. Situácia sa zhoršuje v čase, kedy EÚ vyhlásila rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

V týchto dňoch v talianskej Florencii prebieha medzinárodná konferencia expertov a rozhodovateľov z oblasti vzdelávania a sociálneho vylúčenia, ktorú organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor, poradný orgán EÚ.

Medzi odporúčaniami konferencie figuruje aj návrh, aby moslimských imigrantov v mešitách učili európske jazyky v záujme lepšej sociálnej integrácie. Okrem toho účastníci vyzvali k podpore vzdelávania žien a mladých ľudí, rozvíjaniu celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy a k podpore podnikania, ktoré je v súlade so sociálnym začlenením.

Vzdelávanie a odborná príprava boli na európskej úrovni vždy vysoko vyzdvihované pre ich potenciál znižovať chudobu a prispieť tým k naplneniu cieľom EÚ do roku 2020.

Nové právomoci pre občiansku spoločnosť

Florentská iniciatíva prichádza po tom, čo Lisabonská zmluva vyzbrojla občiansku spoločnosť novými nástrojmi, predovšetkým tzv. občianskou iniciatívou. S jej využitím môžu občania EÚ navrhovať Europskej komisii predloženie konkrétnej legislatívy.

Je to vôbec po prvýkrát, čo Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) navrhuje takýto regulačný zásah ako súčasť svojej úlohy predstaviteľa občianskej spoločnosti. Doteraz sa obmedzoval skôr na predkladanie pozícií k otázkam, ku ktorým mali európske inštitúcie povinnosť žiadať ho o názor v legislatívnom procese.

Konferencia vo Florencii by mohla byť „prvým krokom smerom k euróspkej legislatíve založenej na kľúčovom nástroji, ktorým je vzdelávanie“, tvrdí predseda EHSV Mario Sepi.

Konferencia vyústi do textu, ktorý bude vyzývať Európsku komisiu, aby vydala Zelenú knihu zaoberajúcu sa problematikou boja proti sociálnemu vylúčeniu vzdelávaním.

Zelená kniha je konzultačný dokument, ktorého úlohou je povzbudiť  verejnú diskusiu v špecifických otázkach s výhľadom na možnú budúcu legislatívu v tejto oblasti. V sociálnych otázkach zohráva Komisia skôr koordinačnú úlohu medzi národnými orgánmi, EÚ v tejto oblasti nemá reálne právomoci.

Komisia iniciatívu víta

„Vítame takýto návrh ako niečo, čomu sa v budúcnosti bude možné venovať detailnejšie“, povedal hovorca Komisie. Predseda EK José Manuel Barroso vystúpi na konferencii v soboru, 22. mája, a očakáva sa, že iniciatívu podporí.

Ciele EÚ a iné inciatívy

V návrhu stratégie EÚ 2020 Komisia ohlásila plán znížiť počet Európanov pod hranicou chudoby o 25 %, teda pozdvihnúť z chudoby aspoň 20 miliónov z 80 miliónov Európanov. Dohoda o tomto cieli medzi európskymi lídrami je zatiaľ minimálne neistá. Nepozdáva sa ani Slovensku. Podobne ani cieľ zníženia počtu školákov, ktorí predčasne odchádzajú zo škôl, sa celkom nepáči napríklad Nemecku.

Viac svetla do situácie by malo vniesť stretnutie ministrov vzdelávania naplánované na 7. júna. Komisár zodpovedný za oblasť sociálnych vecí László Andor by mal na tomto stretnutí prísť s konkrétnymi číslami v cieli znižovania chudoby.

Na jeseň Andor predloží i oznámenie s návrhmi na posilenie zamestnanosti mladých. Mladí ľudia dosahujú dnes nižšiu mieru zamestnanosti než kedysi ich rodičia a preto sú viac ohrození chudobou, ak sa nemôžu spoľahnúť na podporu svojich rodín.