Rok 2010 bude v EÚ v znamení boja proti chudobe

Tematický rok má niekoľko cieľov ako napríklad rozvoj politík sociálneho začlenenia pri zdôraznení zodpovednosti jednotlivca za riešenie svojej situácie a šírenie povedomia o práve ľudí žijúcich v chudobe na dôstojný život. Vychádza sa pritom z toho, že spoločnosť ako celok má záujem a úžitok z odstránenia chudoby.

Na kampaň a sprievodné podujatia je vyčlenených 17 miliónov eur. “Podstatným spôsobom ovplyvniť odstránenie chudoby”, práve do roku 2010, bolo jedným z hlavných záväzkov Lisabonskej stratégie.

V správe eurposlankyne Marie Panayotopoulos-Cassiotou, ktorou sa poslanci zaoberali na minultýždňovom planárnom zasadnutí v Štrasburgu, sa uvádza, že rok 2010 by mal byť len rokom boja proti existujúcej chudobe ale aj o jej predchádzaní a predchádzaní sociálneho vylúčenia. Zapojiť do diskusií by sa mali ľudia, ktorí týmto problémom sami čelia, domievajú sa poslanci.

Nepriamo s problémom chudoby súvisí aj problém rovného zachádzania a nediskriminácie, pretože obeťou diskriminačného zaobchádzania sa často stávajú tie isté skupiny, ktoré sú vo väčšej miere vystavené riziku chudoby.   

V EÚ je v súčasnosti chudobou ohrozených 78 miliónov ľudí, teda asi 16 % celkového počtu obyvateľov, čo sú údaje vychádzajúce z celoeurópskeho prieskumu Eurobarometer. Z výsledkov prieskumu o príjmoch Štatistického úradu SR vyplynulo, že ľudí ohrozených chudobou na Slovensku ubúda len pomaly. Za ohrozených chudobou sa považujú tí ľudia, ktorých disponibilné príjmy nedosahujú 60% mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu. Na Slovensku je to 6395 SK.  

Ako by sa dalo aj očakávať, chudoba sa týka predovšetkým nových členských krajín Európskej únie. V prieskume verejnej mienky až 63 % opýtaných z týchto krajín uviedlo, že ľudia v ich okolí žijú v chudobe.  

Poslankyňa Edit Bauer (EPP-ED), autorka iniciatívnej správy o sociálnej ochrane v súvislosti s chudobou z roku 2006 hovorí, že viac ako 78 % ľudí ohrozených chudobou je zarážajúcejšie číslo 40 mliónov ľudí reálne žijúcich v chudobev Európskej únii. Z tohto počtu je 19 miliónov detí. Podľa Bauer to ukazuje, že „chudoba je dedičná vrátane sociálnej exklúzie“. Ako povedala, dúfa, že európsky rok bude impulzom na posilnenie princípu solidarity v národných politikách. V dôsledku zmien v populačnej štruktúre bude podľa Bauer napĺňanie tohto princípu ešte zložitejšie.  

Anna Záborská (EPP-ED) využila diskusiu k správe Marie Panayotopoulos-Cassiotou na to, aby upozornila kolegov, že 17. novembra si medzinárodné spoločenstvo každoročne pripomína medzinárodný deň boja proti chudobe. „Ale koho vidíme v čase jeho spomienky okolo pamätnej platne pri Európskom parlamente? Už niekoľko rokov, okrem mňa, len kolegu Mendéz de Viga, predsedu intergroup ATD Quart Monde“ (skupiny, ktorá sa v EP venuje chudobe). „Milí kolegovia, z tohto miesta Vám navrhujem, aby ste si poznačili a rezervovali tento dátum vo vašich kalendároch“, povedala Záborská.

Ako Edit Bauer, tak aj Vladimír Maňka (PES) v pléne pripomenuli, že súčasná situácia rastúcich cien potravín a energií najsilnejšie zasiahne práve najviac zraniteľné skupiny a môže byť impulzom na ďalšie šírenie chudoby. „Analýzy udržateľnosti systémov verejných výdavkov a poistných systémov v niektorých členských krajinách sú rizikové“, upozorňuje ďalej Edit Bauer.

Kamapaň proti chudobe by podľa Maňku mala zvýšiť citlivosť verejnej mienky a vyvolať dlhodobé úslie v boji proti fenoménu chudoby. Podľa Vladimíra Maňku škandinávske krajiny dokázali, že jedným z najúčinnejších spôsobov znižovania chudoby je aktívna politika na trhu práce spojená s vytváraním dôstojných pracovných podmienok a silnou sociálnou ochranou.

Počas roka 2010 sa budú konať najrôznejšie konferencie, stretnutia, informačné, propagačné a vzdelávacie kampane a vypracovávené štúdie a výskumy na európskej aj národných úrovniach.