Rozdalo sa niekoľko miliónov z európskych peňazí

Slovenská implementačná agentúra (SIA) publikovala na svojom webe zoznam úspešných žiadateľov o nenávratné finančné príspevky, na ktoré boli prostriedky vyčlenené v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ZaSI) zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev. Uchádzači o príspevok mohli podávať návrhy na projekty v rámci dvoch výziev:

  • DOP-SIA-2008/1.2.1/01- Podpora tvorby a udržania pracovných miest (EurActiv 29/09/08), ktorá bola určená pre žiadateľov z Košického, Prešovského, Banskobystrického, Žilinského, Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja (rozpočet 621 mil. Sk). Zoznam úspešných žiadateľov na tejto linke.
  • DOP-SIA-2008/3.1.5/01 – Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti (EurActiv 29/09/08), ktorá bola určená pre malých podnikateľov, fyzické a pracnivké osoby a samostatne zárobkovo činné osoby v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (rozpočet 40 mil. Sk). Zoznam úspešných žiadateľov na tejto linke.

Ciele oboch výziev možno charakterizovať ako:

  • podporu rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie,
  • budovanie kapacít v závislosti od charakteristík jednotlivých samosprávnych krajov.

Cieľom opatrenia 1.2 je tvorba a udržanie pracovných miest prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja podnikov a aktivít, ktoré sú zamerané na predvídanie zmien, adaptabilitu na zmenené podmienky, kontinuálnu podporu tvorby pracovných miest, zvyšovanie zručností pre adaptabilitu pracovníkov.

Cieľom opatrenia 3.1 je riešenie problémov Bratislavského samosprávneho kraja na trhu práce, najmä prostredníctvom tvorby vhodných podmienok na udržanie hospodárskeho rastu a na zvýšenie zručností zamestnancov a zamestnávateľov pre potreby znalostnej ekonomiky.