Samosprávy môžu čerpať 200 miliónov eur na riešenie rómskej problematiky

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie zdrojov Európskej únie na podporu projektov zameraných na znižovanie lokálnych regionálnych rozdielov a udržateľného rozvoja ľudského kapitálu rómskej komunity. Je súčasťou Národného strategického referenčného rámca pre programové obdobie 2007 – 2013.

Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ľudovíta Galbavého upravená výzva zjednodušuje či odstraňuje administratívne problémy, ktoré sa vyskytli v priebehu jej pôvodného zverejnenia.

Na projekty vyčlenili 200 miliónov a možno ich čerpať z Regionálneho operačného programu, Operačného programu (OP) Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Vzdelávanie, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Zdravotníctvo a Životné prostredie. Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávy a mikroregióny.

„Bezprostrednými partnermi obcí a miest pri realizácii projektov môžu byť vyššie územné celky, mimovládne, neziskové organizácie, cirkvi, ale aj Konfederácia odborových zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská akadémia vied, prípadne zriaďovatelia škôl a akreditované vzdelávacie inštitúcie. Týchto partnerov považuje vicepremiér SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič za významných aktérov, ktorí dokážu aktívne pôsobiť v teréne, prispejú k efektívnemu využitiu verejných zdrojov a udržateľnosti celého strategického projektu,“ informuje agentúra TASR.

Prijímanie Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci tejto výzvy sa bude realizovať priebežne až do 31. januára 2010.

(EurActiv / TASR)