Segregácia Rómov vo vzdelávaní nie je len individuálne zlyhanie

zdroj wikimedia

Rozhodnutie rozprúdilo verejnú diskusiu o jeho správnosti. Nadácia otvorenej spoločnosti zorganizovala včera v nadväznosti na rozhodnutie súdu verejnú diskusiu o segregácii v školstve.

Školu zažalovala Poradňa pre občianske a ľudské práva ešte v júni 2010. Poradňa využila tzv. verejnú žalobu, ktorú umožňuje podať Antidiskriminačný zákon, bez toho aby existoval konkrétny poškodený klient, ktorý žaluje. Jeden z predkladateľov žaloby Štefan Ivanco si inštitút verejnej žaloby pochvaľuje: „Pri diskriminácii vo vzdelávaní je ťažké nájsť klientov, ktorí by sa vzopreli škole a bojovali za svoje práva.“ 

Škola v Šarišských Michaľanoch vidí pôvod problému v zrušení školy v neďalekých Ostrovanoch, čo pre nich znamenalo vysoký nárast žiakov zo sociálne znevýhodného prostredia. Zo 430 žiakov je väčšina Rómov. V škole fungovalo 22 tried, z toho 12 čisto rómskych.

Súd rozhodol, že škola porušila svojim konaním zásadu rovnakého zaobchádzania podľa Antidiskrimančného zákona. Škola sa obhajovala potrebou individuálneho prístupu k rómskym žiakom. Triedy mali mať vyrovnávací charakter s cieľom dobehnúť deficit rómskych žiakov, spôsobený sociálnym znevýhodnením. Zmiešané triedy by podľa školy znížili celkovú úroveň vzdelávania.

Elena Gallová Kriglerová z Centra pre výskum etnicity a kultúry tvrdí, že v praxi žiadne vyrovnávanie neprebieha. V špeciálnych triedach sa preberá jednoduchšie učivo, takže v konečnom dôsledku žiaci začnú ešte viac zaostávať. Taktiež nie je pravda, že ide len o dočasné opatrenie, pretože deti sa už späť do bežných tried nevracajú. Podľa Ivana Lukšíka z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského podľa výskumov dosahujú v živote lepšie výsledky deti, ktoré sú vzdelávané inkluzívne.

Segregácia v slovenskom školstve nie je podľa neho individuálne zlyhanie, ale globálny problém. Ivanco vysvetľuje, že segregácia prebieha v dvoch formách: v systéme oddeleného špeciálneho vzdelávania a v rámci bežných tried.

Deti prechádzajú pred zaradením do špeciálnej triedy diagnostickými testami. Lukšík o nich tvrdí, že nezohľadňujú prostredie, z ktorého rómske deti pochádzajú. Potvrdzujú to aj výsledky štúdie Rómskeho vzdelávacieho fondu z roku 2009 , podľa ktorých až 60 % všetkých žiakov v špeciálnych školách sú rómski žiaci z marginalizovaných komunít a v špeciálnych triedach na bežných základných školách je to dokonca 86 %.

Jarmila Žaškovská zo Štátnej školskej inšpekcie oponuje: „Štátna školská inšpekcia kontroluje, či boli deti správne zaraďované do špeciálnych tried a v prípade, že došlo k chybe, tak dochádza k rediagnostike.“ Podľa Kriglerovej sa síce rediagnostika robí, ale v praxi je na základe nej preradených len niekoľko detí ročne.

V apríli minulého roku predstavila Európska komisia Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020. V nadväznosti naň slovenská vláda prijala 11.1.2012 dokument Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020. V oblasti vzdelávania si napríklad Slovensko určilo za cieľ zvýšiť účasť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v predprimárnom vzdelávaní. K ďalším cieľom patrí zlepšenie dochádzky a prospechu, vzdelávanie učiteľov, rozšírenie vzdelávania v rómskom jazyku, ale aj znižovanie podielu rómskych žiakov v špeciálnych školách a špeciálnych triedach na základných školách.

Miroslav Repovský z ministerstva školstva vyhlásil, že sa chcú zamerať na vzdelávanie učiteľov. Inkluzívne vzdelávanie je podľa neho dôležité, avšak na zavedenie komplexného modelu inkluzívneho vzdelávania by ministerstvo potrebovalo oveľa väčší balík financií. Na to by sa však táto téma musela stať oveľa väčšou politickou prioritou.

Podľa Repovského je problém širší, a preto má ministerstvo obmedzené možnosti. Svoj podiel viny podľa neho nesú aj rodičia, ktorí „si nevážia vzdelanie“.

Škola v Šarišských Michaľanoch sa proti rozsudku odvolala. Poradňa pre občianske a ľudské práva pritom zvažuje už teraz žaloby na ďalšie školy. Kriglerová tvrdí, že segregácia je na iných školách ešte viditeľnejšia. Niektoré školy vzdelávajú rómske deti dokonca v oddelených budovách.