SIA bude zlepšovať komunikáciu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa projekt, ktorý má vytvoriť podmienky pre efektívnejšie čerpanie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu v období 2007-2013. Jeho podstatou je zlepšenie komunikácie so žiadateľmi, či prijímateľmi pomoci z mimovládnych organizácií.

Skúsenosti z implementácie projektov financovaných z eurofondov ukazujú, že jedným z kľúčových faktorov úspechu je správna komunikácia, vrátane komunikácie medzi žiadateľmi, resp. prijímateľmi pomoci, a implementačnej agentúry.

Preto budú zamestnanci Sociálnej implementačnej agentúry absolvovať v najbližšom období sériu školení zameraných na komunikačné techniky, psychologické aspekty efektívnej komunikácie, efektívnu komunikáciou v oblasti projektového cyklu, žiadosti o nenávratný finančný príspevok, či žiadosti o platbu.

Školenia sú súčasťou Projektu podpory a rozvoja ľudského kapitálu školení v oblasti efektívnej komunikácie za účelom úspešnej implementácie projektov ESF.

Jeho súčasťou je vypracovanie Komunikačnej stratégie s MVO, spracovanej na základe analýzy súčasného stavu komunikácie so žiadateľmi/prijímateľmi podpory z ESF. Bude okrem iného obsahovať návrh opatrení s cieľom eliminácie rizík, nastavenia štandardov efektívnej komunikácie so žiadateľmi a prijímateľmi vo vzťahoch SIA a definovanie stratégie komunikačnej politiky pre podmienky SIA. Projekt je financovaný z úveru Svetovej banky.