SIA hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Sociálna implementačná agentúra (SIA) vyzvala 20. októbra 2008 odborníkov, aby sa prihlásili na obsadenie postov externých hodnotiteľov projektov, ktorých cieľom je podporiť začínajúce samostatne zárobkovo činné osoby, mikro, malých a stredných podnikateľov. Vybraní kandidáti budú posudzovať predložené materiály v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na základe spoločnej Schémy podpory pre začínajúcich podnikateľov – schémy pomoci de minimis č. DM – 2/2008.

Každý, kto chce rozhodovať o prideľovaní nenávratných príspevkov, musí do 7. novembra 2008 do 16. hodiny (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia, nie dátum poštovej pečiatky) poslať:

  • štruktúrovaný životopis,
  • Žiadosť o zaradenie do databázy externých odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP,
  • ďalšie prílohy potvrdzujúce požadovanú kvalifikáciu (kópie dokladu o absolvovaní VŠ, certifikátov, osvedčení a pod.).

Externí hodnotitelia sa vyberú do 21. novembra 2008. Predpokladá sa, že žiadosti budú posudzovať v priebehu januára 2009. Prihlášky o zaradenie do databázy hodnotiteľov je potrebné poslať na adresu:

Sociálna implementačná agentúra
odbor implementácie
Špitálska 6
816 43 Bratislava

Všetky ďalšie potrebné informácie vrátane príloh možno nájsť na webovej stránke SIA na tejto linke.