SIA organizuje semináre k výzvam na podporu vzdelávania MVO a podporu cestovného ruchu

Sociálna implementačná agentúra  organizuje informačné semináre k dvom výzvam, ktoré vyhlásila v pondelok (15. júna).

Cieľom výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je zvyšovanie kvality ľudských zdrojov verejnej správy a mimovládnych organizácií, zvyšovanie profesionalizácie, udržateľnosti mimovládnych organizácií (MVO) a ich ľudských zdrojov, za účelom zvýšenia kvality služieb MVO a posilnenie kapacít pri účasti na tvorbe a implementácii verejných politík.

Okrem toho chce podporiť aj sieťovanie neziskových organizácií (posilnenie budovania znalostí, prenosu a výmeny skúseností a vnútroštátneho sieťovania medzi neziskovými organizáciami) a zvýšiť efektivitu poskytovaných služieb zlepšením vzájomnej komunikácie, spolupráce a budovania partnerstiev.

O podporu z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu môžu žiadať do 17. augusta 2009. Na výzvu je vyčlenených 14 miliónov eur.

Výzva DOP2009-SIP004 pomôže úspešným projektom zameraným na podporu zamestnanosti, udržania a rozvoja nových pracovných miest a ďalší rozvoj drobného podnikania v oblasti cestovného ruchu. Z ESF a príspevku zo štátneho rozpočtu je na ňu vyčlenených 10 mil. eur.

Na výzvu môžu do 24. augusta 2009 reagovať podnikatelia registrovaní na Slovensku, ktorí spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podnikateľa a živnostníci.

Na informačných seminároch k výzvam sa môžu zúčastniť všetci žiadatelia aj široká verejnosť. Podrobnejšie informácie nájdete na tomto linku.