SIA pomôže s čerpaním ESF

SIA eurofondy ESF implementácia

Krátka správa

Viac ako 880 mil. eur z Európskeho sociálneho fondu pôjde na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorý sa po odobrení strategického rámca Bruselom stane pokračovateľom programov „SOP Ľudské zdroje“ a „ JPD Bratislava Cieľ 3“ z rokov 2004-2006.

Program síce riadi ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ale jeho realizáciu deleguje na dva vlastné sprostredkovateľské orgány. Určením sprostredkovateľských orgánov (SORO) programu došlo k výraznej zmene oproti minulosti. Jasne sa oddelilo podľa odporúčaní Komisie programovanie od implementácie. Doteraz sekcia ESF na rezorte práce plnila aj mnohé implementačné úlohy a dostávala sa často do časových sklzov napriek tomu, že niektoré opatrenia, či implementáciu národných projektov ministerstvo delegovalo na Fond sociálneho rozvoja (FSR) a ministerstvo školstva.

FSR sa postará o implementáciu prioritnej osi „Podpora rastu sociálnej inklúzie“. Za prioritné osi „Podpora rastu zamestnanosti“, „ Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v Bratislavskom kraji“ a „ Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy“ bude zodpovedať novozriadená Sociálna implementačná agentúra (SIA). Okrem toho bude SIA mať na starosti aj inovatívny mechanizmu medzirezortnej spolupráce s ministerstvom hospodárstva v oblasti tvorby nových pracovných miest, na ktorom sa dohodli pred niekoľkými mesiacmi ministri práce a hospodárstva.

SIA je štátnou rozpočtovou organizáciou spadajúcou pod ministerstvo práce. Vznikla pred 7 mesiacmi rozhodnutím šéfky rezortu Viery Tomanovej (SMER-SD) a so súhlasom ministra financií, ani nie mesiac potom, čo s jej zriadením súhlasila vláda 6. decembra 2006 počas schvaľovania operačných programov. Na agentúru prechádzajú kompetencie v oblasti hodnotenia, implementácie, monitorovania a kontroly projektov.

 „SIA bude v prvom rade zodpovedná za implementáciu dopytovo – orientovaných projektov v sektoroch zamestnanosť a budovanie kapacít v rámci dvoch cieľov novej európskej regionálnej politiky – cieľa Konvergencia, ako aj cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  Prakticky vzaté bude vyhlasovať výzvy na predkladanie projektov, hodnotiť  a vyberať najlepšie projektové zámery a zazmluvňovať prijímateľov a kontrolovať realizáciu projektov po vecnej i finančnej stránke“, uviedla pre EurActiv jej generálna riaditeľka Dr. Mária Martonová.

Sociálna implementačná agentúra sídli v priestoroch ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kontakty:

Sociálna implementačná agentúra
Špitálska 4-6
SK –  816 43 Bratislava
tel.: 02 / 5975 3513
 fax.: 02 / 5975 3523
e-mail: info@sia.gov.sk
web: www.sia.gov.sk